Elżbieta Trafiałek: Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, ss. 310Abstrakt

W kręgu inicjatyw badawczych i publikacyjnych Elżbiety Trafiałek znalazła się kolejna praca z obszaru polityki senioralnej. Obok oczywistych wartości poznawczych, prób uporządkowania dyskusji nad definicjami, zakreślenia obszaru badawczego uwrażliwia ona czytelnika na konieczność wielowątkowego potraktowania polityki senioralnej, warunków jej kształtowania i modyfikacji. Spośród publikacji, które wzbogaciły w ostatnim czasie wiedzę na temat politologicznych wymiarów zjawiska starzenia się społeczeństw, tę wyróżnia wprowadzenie do dyskusji nowych wątków i pojęć oraz zwrócenie szczególnej uwagi na demograficzne aspekty polityki, przede wszystkim procesy migracyjne oraz na koncepcję active ageing.

Pobierz


ZiębińskaB. (1). Elżbieta Trafiałek: Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, ss. 310. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 17. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5718

Beata Ziębińska  beata.zz@interia.pl
Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla w Krakowie 
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jest koordynatorem Sekcji Rozwoju i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, prowadzi zajęcia w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Małopolskiej Wyższej Szkole im. J. Dietla w Krakowie. Zainteresowania badawcze autorka koncentruje przede wszystkim na problemach pomocy społecznej i gerontologii, szczególnie na porównawczym ujęciu opieki długoterminowej w państwach europejskich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, jest autorką między innymi takich publikacji jak: Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych. Katowice 2010; Wsparcie rodzin przez ośrodki pomocy społecznej. Analiza statystyk z lat 2001—2010, „Usługi społeczne wobec rodziny. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 239/2011; Aktywna polityka społeczna wobec ludzi starych we Włoszech w kontekście jej wybranych uwarunkowań. W: Rola aktywnej polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Red. K. Głąbicka. Radom 2014; Opieka nad człowiekiem starym w wybranych państwach europejskich. W: Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju. Red. M. Leszczyński, M. Kubiak. Gdańsk 2015.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).