Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu migracyjnegoAbstrakt

Abstrakt: Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu migracyjnego

W artykule zanalizowano temat kryzysu migracyjnego, który pojawił się w Europie w 2015 roku. Autorka omawia reakcję czterech państw tworzących Grupę Wyszehradzką — Czech, Polski, Słowacji i Węgier — na napływ uchodźców i sprzeciw tych państw wobec mechanizmu kwotowego relokacji uchodźców. Kryzys migracyjny zjednoczył państwa Grupy Wyszehradzkiej we wspólnym stanowisku na forum Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: Grupa Wyszehradzka, kryzys migracyjny, Unia Europejska

 

Abstract: Visegrad countries towards migration crisis

The author of this article analyzes the topic of migration crisis which appeared in Europe in 2015. She discousses the reaction of four countries creating Visegrad Group — the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary — on the flow of refugees and the opposition of these countries towards a quota mechanism to relocate refugees. Migration crisis united countries of Visegrad Group in their common position on the forum of the European Union.

Key words: Visegrad Group, migration crisis, European Union


Błaszczak o spotkaniu przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej: głównym tematem kryzys migracyjny, 21.11.2016, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/994733,blaszczak‑grupa‑wyszehradzka‑i‑delegacje‑m‑in‑o‑kryzysie‑migracyjnym.html (dostęp: 21.11.2016).

Błaszczak: Grupa Wyszehradzka przeciw mechanizmowi relokacji, 21.11.2016, http://www.rp.pl/Uchodzcy/161129840‑Blaszczak‑Grupa‑Wyszehradzka‑przeciwmechanizmowi‑relokacji.html#ap‑1 (dostęp: 21.11.2016).

Błaszczak: w UE nastąpiło otrzeźwienie w sprawie kryzysu migracyjnego, 21.11.2016, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/mariusz‑blaszczak‑w‑ue‑nastapilootrzezwienie‑w‑sprawie‑kryzysu‑migracyjnego/tb1tbg (dostęp: 21.11.2016).

Deszczyński P., Szczepaniak M.: Grupa Wyszehradzka: współpraca polityczna i gospodarcza. Toruń 1995.

Europejska Agencja Straży granicznej i Przybrzeżnej, http://frontex.europa.eu/about‑frontex/origin/ (dostęp: 21.11.2016).

Gawron‑Tabor K.: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989—2009. Toruń 2014.

Gniazdowski M., Jaroszewicz M.: Węgierska odsłona kryzysu migracyjnego. Analizy OSW, 9.09.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015‑09‑09/wegierska‑odslona‑kryzysu‑migracyjnego(dostęp: 3.11.2016).

Gniazdowski M., Jaroszewicz M.: Węgierska odsłona kryzysu migracyjnego. Analizy OSW, 9.09.2016, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015‑09‑09/wegierska‑odslona‑kryzysu‑migracyjnego(dostęp: 12.11.2016).

Góralczyk B.: Szczyt Grupy Wyszehradzkiej, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Szczyt‑

Góralczyk B.: Współpraca wyszehradzka: geneza, doświadczenia, perspektywy. Warszawa 1999.

Groszkowski J.: Czechy i Słowacja wobec kryzysu migracyjnego. Analizy OSW, 16.09.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015‑09‑16/czechy‑islowacja‑wobec‑kryzysu‑migracyjnego (dostęp: 3.11.2016).

Groszkowski J.: Grupa Wyszehradzka wspiera Partnerstwo Wschodnie. Analizy OSW, 29.06.2011, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011‑06‑29/grupa‑wyszehradzka‑wspiera‑partnerstwo‑wschodnie(dostęp: 19.11.2016).

Groszkowski J.: Kulisy planu „B”: wyszehradzka perspektywa kryzysu migracyjnego. Analizy OSW, 17.02.2016, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016‑02-17/kulisy‑planu‑b‑wyszehradzka‑perspektywa‑kryzysu‑migracyjnego (dostęp:3.11.2016).

Groszkowski J.: Przedwyborcza walka z terroryzmem na Słowacji. Analizy OSW, 16.12.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015‑12‑16/przedwyborcza‑walka‑z‑terroryzmem‑na‑slowacji (dostęp: 12.11.2016).

Grupy‑Wyszehradzkiej‑25‑lat‑temu‑organizacja‑powstala‑byintegrowac‑Europe‑Srodkowa‑z‑Zachodem‑a‑dzis‑zaczyna‑pelnic‑odwrotne‑funkcje,wid,18163639,wiadomosc.html (dostęp: 25.11.2016).

Guidelines on the future areas of Visegrad cooperation, http://www.visegradgroup.eu/cooperation/guidelines‑on‑the‑future‑110412 (dostęp: 18.11.2016).

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_Q4_2015.pdf (dostęp: 21.11.2016).

http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm (dostęp: 14.11.2016).

http://valasztas.hu//en/ogyv2014/416/416_0_index.html (dostęp: 14.11.2016).

http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data02.html (dostęp: 14.11.2016).

http://www.visegradgroup.eu/main.php (dostęp: 21.11.2016).

Joint Declaration of the Visegrad Group Prime Ministers, Prague, June 8, 2016, http://www.visegradgroup.eu/documents/official‑statements/joint‑declarationof‑the‑160609 (dostęp: 25.11.2016).

Joint Statement of the Heads of Governments of the V4 Countries, Bratislava, 16 September 2016, http://www.msz.gov.pl/resource/4e985f7f‑8a2d‑416b‑8b3f‑52e7f704c414:JCR (dostęp: 25.11.2016).

Joint Statement of the Prime Ministers of the Visegrad Group Countries on the 25th V4 Anniversary, February 15, 2016, http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint‑statement‑of‑the (dostęp: 25.11.2016).

Joint Statement of V4 Prime Ministers on Migration, Prague, February 15, 2016, http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint‑statement‑on (dostęp: 3.11.2016).

Joint Statement on Migration, February 15, 2016, http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint‑statement‑on (dostęp: 25.11.2016).

Kałan D.: Kryzys migracyjny jednoczy Wyszehrad. Biuletyn PISM, nr 79, 16.09.2015, https://www.pism.pl/files/?id_plik=20391 (dostęp: 12.11.2016).

Kałan D.: Wyszehradzka recepta na kryzys migracyjny. PISM, 16.02.2016, https://blog.pism.pl/blog/?p=1&id_blog=49&id_post=751 (dostęp: 12.11.2016).

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Konstytucja Węgier z 11 kwietnia 2011 roku, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/węgry2013.pdf (dostęp: 11.11.2016).

Potyrała A.: Środkowoeuropejska koalicja niechętnych wobec kryzysu migracyjnego 2015—2016. „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, nr 1.

Sadecki A.: Dyskusyjny sukces Orbána — wyniki referendum migracyjnego na Węgrzech. Analizy OSW, 4.10.2016, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016‑10‑04/dyskusyjny‑sukces‑orbana‑wyniki‑referendum-migracyjnegona‑wegrzech (dostęp: 11.11.2016).

Sadecki A.: Węgry domknęły granicę z Serbią. Analizy OSW, 16.09.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015‑09‑16/wegry‑domknely‑granice‑zserbia (dostęp: 11.11.2016).

Strážay T.: Exploring Possibilities of Deepening the Internal Cohesion of the V4: Polish and Slovak Perspectives, http://www.sfpa.sk/wp‑content/uploads/2015/09/Internal‑Cohesion‑of‑the‑V4_SK‑and‑PL‑perspectives.pdf (dostęp: 20.11.2016).

Szydło: rozwiązaniem kryzysu migracyjnego zakończenie wojen w Syrii, Iraku, Libii i rogu Afryki, 15.02.2016, http://www.tvn24.pl/wiadomosci‑ze‑swiata,2/szydlona‑szczycie‑v4‑ o‑rozwiazaniu‑kryzysu‑imigracyjnego,619524.html (dostęp: 3.11.2016).

UNHCR — ang. United Nations High Commissioner for Refugees — Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, http://www.unhcr.org/ (dostęp: 21.11.2016).

Wspólne oświadczenie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Warszawa, 21.07.2016, https://www.premier.gov.pl/files/files/wspolne_oswiadczenie_szefow_rzadow_panstw_grupy_wyszehradzkiej.pdf (dostęp: 25.11.2016).

Pobierz


CzyżA. (1). Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu migracyjnego. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 18. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6125

Anna Czyż  anna.czyz@us.edu.pl
Zakład Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej, w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
dr, politolog, adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej, w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze: systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, samorząd terytorialny, Grupa Wyszehradzka.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).