Pozycja międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku — wybrane aspektyAbstrakt

Abstrakt: Pozycja międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku — wybrane aspekty

Celem podjętym w artykule jest analiza pozycji międzynarodowej Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. W części otwierającej zostały scharakteryzowane podstawy ideologiczne polityki Rosji, które są kluczowe dla interpretacji jej aktywności na arenie międzynarodowej, szczególnie dotyczącej zjawisk wpływających na pozycjonowanie: aneksji Krymu i zaangażowania w konflikt na wschodzie Ukrainy oraz w syryjską wojnę. Podkreślając znaczenie ideologii w linii politycznej kreowanej przez Władimira Putina, autorka dokonuje analizy rosyjskich działań w Syrii i na Ukrainie, starając się je wkomponować w najważniejsze założenia polityki Federacji Rosyjskiej. Finalnie autorka podjęła się wskazania negatywnych i pozytywnych aspektów tej aktywności dla pozycji Rosji w stosunkach międzynarodowych.

Słowa kluczowe: Federacja Rosyjska, Władimir Putin, konflikty zbrojne, bezpieczeństwo międzynarodowe, pozycja międzynarodowa

 

Abstract: International position of the Russian Federation in the second decade of the 21st century — selected aspects

The goal of the article is to analyze the international position of the Russian Federation in the second decade of the 21st century. In the opening part, the ideological foundations of Russia’s policy have been characterized, which are crucial for the interpretation of its activity in the international arena, especially regarding phenomena affecting the positioning of the Crimea annexation and involvement in the conflict in eastern Ukraine and the Syrian war. Emphasizing the importance of ideology in the political line created by Vladimir Putin, the author analyzes Russian actions in Syria and Ukraine, trying to incorporate them into the most important assumptions of the policy of the Russian Federation. Finally, the author undertook to indicate the negative and positive aspects of this activity for Russia’s position in international relations.

Key words: Russian Federation, Vladimir Putin, armed conflicts, international security, international position

Antczak-Barzan A.: Dynamika wojny hybrydowej na Ukrainie. „Kwartalnik Bellona” 2016, nr 1.

Balcer A.: Sojusz reżimów autorytarnych? Turcja wobec Iranu i Rosji – wnioski dla Unii Europejskiej. Instytut Studiów Zaawansowanych „Analizy ISZ” 2017, nr 1 — http://krytykapolityczna.pl/file/2016/02/balcer_sojusz_rezimow_autorytarnych_0.pdf (dostęp: 7.01.2018).

Banasik M.: Wojna hybrydowa w teorii i praktyce Federacji Rosyjskiej. „Kwartalnik Bellona” 2016, nr 2.

Bloomberg: «putinskij Rasputin» pomirił Rossiju s Turcyjej — pomirit s SSzA — https://russian.rt.com/inotv/2017-02-04/Bloomberg-putinskij-Rasputin-pomiril-Rossiyu (dostęp: 7.01.2018).

Chamdochov С.: Ławrow nazwał gławnuju antitierroristiczeskuju zadaczu w Сирии. «Russkaja gazieta» — https://www.rg.ru/2017/12/27/lavrov-nazval-glavnuiu-antiterroristicheskuiu-zadachu-v-sirii.html (dostęp: 4.01.2018).

Cymburskij W.L.: Оstrow Rоssija. Pierspiektiwy rossijskoj geopolitiki. «Polis» 1993, № 5 — http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/C/1993-5-Cimburskiy_Perspektivi_rossijskoj_geopolitiki.pdf (dostęp: 20.12.2017).

Czetwiortaja politiczeskaja tieorija. Biesieda Аleksandra Prochanowa s Аleksandrom Duginym. „Izborskij Klub” 2017, № 7.

Czinkowa Е.: Patrijarch Kiriłł: Wojennoje uczastije Rossiji w Sirii dołżno priniesti dołgożdannyj mir. «Komsomolskaja prawda» — https://www.kp.md/daily/26439/3310649/ (dostęp: 5.01.2018).

Ćwiek-Karpowicz J., Secrieru S.: Sankcje i Rosja. Warszawa 2015.

Diec J.: Próby redefinicji państwowości imperialnej nowej Rosji. W: Rosja. Rozważania imperiologiczne. Red. S. Bieleń, A. Skrzypek. Warszawa 2015.

Domańska M., Kardaś Sz.: Konsekwencje zachodnich sankcji finansowych dla gospodarki Rosji. „Komentarze OSW” 2016, nr 203.

Domańska M.: Kryzys w Rosji. Degradacja modelu zarządzania gospodarką. „Prace OSW” 2017, nr 61.

European Council: Russia: EU Prolongs Economic Sanctions by Six Months — http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/21/russia-euprolongs-economic-sanctions-by-six-months/ (dostęp: 7.01.2018).

European Union Newsroom: EU Sanctions against Russia over Ukraine Crisis — https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu-sanctions-againstrussia-over-ukraine-crisis_en (dostęp: 5.01.2018).

Formatowanie Ukrainy. T. 1. Red. M. Domagała, R. Potocki. Warszawa 2015.

Griszczenko N.: Armija XXI wieka: kakimi nowinkami udiwili rossijskije wojennyje w Sirii. «Russkaja gazieta» — https://www.rg.ru/2017/12/19/armiia-xxi-veka-kakimi-novinkami-udivili-rossijskie-voennye-v-sirii.html (dostęp: 4.01.2018).

Hajduk J., Stępniewski T.: Woja hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i instrumenty. „Studia Europejskie” 2015, nr 4.

Hurak I.: Udział Rosji w wydarzeniach na Ukrainie w okresie luty – sierpień 2014 roku. „Analizy/Polityka” 2016, nr 13.

Intierwju ministra inostrannych dieł Rossiji S.W. Ławrowa informacyonnomy agientstwu «Interfaks», 28 diekabria 2017 goda. Ministierstwo inostrannych dieł Rossijskoj Fiedieracyi — http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3012117 (dostęp: 5.01.2017).

Iz Rossiji s poddierżkoj. Kak rossijskije wojennyje pomogali borotsja s tierroristami w Sirii. «ТАSS» — http://tass.ru/spec/syria (dostęp: 4.01.2018).

Jach A.: Rosyjska nostalgia imperialna. W: Rosja. Rozważania imperiologiczne. Red. S. Bieleń, A. Skrzypek. Warszawa 2015.

Lakomy M.: Przebieg i uwarunkowania konfliktu na wschodzie Ukrainy. W: Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk. Katowice 2015.

Łat uchina K.: Soczinskaja konfieriencija. Rezidiencija Władimira Putina w Soczi stała mirowym centrom rieszenija sirijskoj problemy. «Russkaja gazieta» — https://www.rg.ru/2017/11/23/rezidenciia-putina-v-sochi-stala-centrom-resheniiasirijskoj-problemy.html (dostęp: 5.01.2018).

Maksimow I.: Bojewoje krieszczenije: kakoje rossijskoje orużyje wpierwyje primieniałos’ w Sirii. «Russkaja gazieta» — https://www.rg.ru/2017/12/12/boevoekreshchenie-kakoe-rossijskoe-oruzhie-vpervye-primenialos-v-sirii.html (dostęp: 4.01.2018).

Matwijenko: uspiesznoje zawierszenije opieracyi w Sirii pozitiwno skazałos’ na nastrojenii rossijan. «ТАSS» — http://tass.ru/politika/4846683 (dostęp: 5.01.2018).

Miarka A.: Wojna w Syrii jako wyzwanie dla Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w. W: Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje. Red. T. Kubin, M. Stolarczyk. Katowice (w druku).

Miarka A.: Wpływ konfliktu ukraińskiego na bezpieczeństwo państw nadbałtyckich. W: Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk. Katowice 2015.

Obraszczenije Priezidienta Rossijskoj Fiedieracyi. Sajt Priezidienta Rossiji — http://kremlin.ru/events/president/news/20603 (dostęp: 30.12.2017).

Otłowski T.: Rosyjskie zaangażowanie w Syrii jako geopolityczny „game-changer” dla regionu i świata. „Pulaski Policy Papers” 2015, nr 19.

Potulski J.: Rosyjskie koncepcje geopolityczne jako wyraz poszukiwań formuły imperialnej?. W: Rosja. Rozważania imperiologiczne. Red. S. Bieleń, A. Skrzypek. Warszawa 2015.

Przebinda G.: Piąte imperium Putina. „Rzeczpospolita Plus Minus”, 21—22.06.2014. Putin nazwał proizoszedszeje na Ukrainie antikonstitucyonnym pierieworotom. «RIA Nowosti» — https://ria.ru/politics/20140304/998084566.html (dostęp: 29.12.2017).

Raś M.: Rosja w procesach zarządzania ładem międzynarodowym. W: Rosja w procesach globalizacji. Red. S. Bieleń. Warszawa 2013.

Riejting wozmożnych kandidatow w priezidienty. Lewada-Centr — https://www.levada.ru/2017/12/13/17249/ (dostęp: 6.01.2018).

Sykulski L.: Koncepcja radykalnego podmiotu i „czwarta teoria polityczna” Aleksandra Dugina w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej. „Przegląd Geopolityczny” 2017, T. 8.

U.S. Department of State: Ukraine and Russia Sanctions — https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/ukrainerussia/ (dostęp: 6.01.2018).

Wierzbicki A.: Rosja. Etniczność i polityka. Warszawa 2011.

Władimir Putin. Lewada-Centr — https://www.levada.ru/2017/11/20/vladimir-putin-5/ (dostęp: 6.01.2018).

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-19


MiarkaA. (2018). Pozycja międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku — wybrane aspekty. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 21. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6456

Agnieszka Miarka  agnieszka.miarka@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
mgr, asystent w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie nauk o polityce. Magister politologii (specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe). Zainteresowania naukowe: separatyzm na obszarze poradzieckim, Kaukaz Południowy w stosunkach międzynarodowych, konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w XXI w., bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarach politycznym i militarnym.