Nacjonalistyczny Czarny Blok: Incydent polityczny czy nowa jakość na polskiej scenie narodowej?Abstrakt

Abstrakt: Nacjonalistyczny Czarny Blok: Incydent polityczny czy nowa jakość na polskiej scenie narodowej?

Autor porusza tematykę nowo powstałego na polskiej scenie politycznej zjawiska, jakim jest tzw. Czarny Blok, będący taktyką przeprowadzania manifestacji politycznych, charakterystyczną zarówno dla środowisk nacjonalistycznych, jak również kręgów skrajnej lewicy. Głównym polem badawczym dla niniejszego artykułu będzie analiza ideowa grup wchodzących w skład nacjonalistycznego Czarnego Bloku, który zaistniał podczas organizowanego przez środowiska narodowe Marszu Niepodległości. W artykule zostały przedstawione podstawowe fakty dotyczące sposobu działania nacjonalistycznego Czarnego Bloku, jak również jego związku z doktryną Trzeciej Pozycji.

Słowa kluczowe: Czarny Blok, Trzecia Pozycja, narodowy radykalizm

 

Abstract: Nationalistic Black Block: Political incident or new quality on the polish national scene?

The author bring up a subject of new phenomenon which appeared on polish political scene called Black Block which is a tactic of performing of political manifestations characteristic for both: nationalists and left wing extremists. The main field of interests of this article is ideological analysis of the groups which are parts of the nationalistic Black Block which appeared during the celebration of Independence Day organized by nationalistic groups. The article presents basic facts about the modus operandi of the nationalistic Black Block including its connection with the doctrine of Third Position.

Keywords: Black Block, Third Position, national radicalism

Antonów R.: Za wolnością — przeciwko państwu. Poglądy współczesnych polskich anarchistów. Toruń 2012.

Antoszewski A.: Partie ekstremalnej prawicy w Europie postkomunistycznej. Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego. Red. E. Olszewski. Lublin 2004.

Autonom.pl. Portal niezależnych nacjonalistów: Czarny Blok — http://autonom.pl/?p=1390 (dostęp: 24.11.2017).

Bartyzel J.: Prawica Nacjonalizm Monarchizm, Studia politologiczno-historyczne. Radzymin–Warszawa 2016.

Bator W.: Jobbik. Ruch na Rzecz Lepszych Węgier, czyli najmłodsze dziecko węgierskiego nacjonalizmu. „Pro Fide Rege et Lege” 2013, nr 1 (71): Konserwatyzm a faszyzm.

Belloc H.: W obronie wolności. Esej o przywróceniu własności. Przeł. A. Rosłan. Warszawa 2016.

Chodakiewicz M.J., Mysiakowska-Muszyńska J., Muszyński W.J.: Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy. Poznań 2015.

Czarna Teoria. Antyfaszyzm. Nihilizm. Anarchizm. Antykapitalizm: Niech żyje Czarny Blok! Wywiad z uczestnikiem protestów w Hamburgu — https://czarnateoria.noblogs.org/niech-zyje-czarny-blok-wywiad-z-uczestnikiem-protestow-whamburgu/(dostęp: 25.11.2017).

Ćwik G., Dobrowolski W.J.: Renesans ideologii — szkic Nacjonalizmu Szturmowego — http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/591-grzegorz-cwik-witolddobrowolski-renesans-ideologii-szkic-nacjonalizmu-szturmowego (dostęp: 26.11.2017).

Euro Islam: Austria: antyislamizacja ze wszystkich stron — https://euroislam.pl/austria-antyislamizacja-ze-wszystkich-stron/ (dostęp: 19.11.2017).

European Parliament: Results of the 2014 European Elections — http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-uk-2014.html (dostęp: 19.11.2017).

Gersz A.: Szczyt G20 w Hamburgu. Uliczne zamieszki, samotność Trumpa i irytacja Angeli Merkel — http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/szczyt-g20-w-hamburgu-uliczne-zamieszki-samotnosc-trumpa-i-irytacja-angeli-merkel,12252841/3/ (dostęp: 25.11.2017).

Giddens A.: Trzecia Droga. Odnowa socjaldemokracji. Przeł. H. Jankowska. Warszawa 1999.

Guzy M.: „Trzecia Pozycja” jako ewolucja ideowa radykalnej prawicy w Europie Środkowej i Wschodniej po roku 1989. W: Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989. Red. M. Barański, M. Guzy. Katowice 2016.

Guzy M.: Charakterystyka programowa i ideowa Ruchu Narodowego. W: Polskie wybory 2015. Raport z badań. Red. M. Czaja, J. Mielewczyk. Katowice 2017 — http://dyskurs.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/POLSKIE-WYBORY-2015.pdf. (dostęp: 19.11.2017).

Heywood A.: Politologia. Przeł. B. Maliszewska. Warszawa 2006.

Hungarian National Assembly: Parliamentary Parties 2014 — http://www.parlament.hu/web/house-of-the-national-assembly/parliamentary-parties (dostęp: 19.11.2017).

Jankiewicz J.: Nowa skrajna prawica w wybranych państwach Europy Zachodniej. Toruń 2007.

Kresy.pl: Macierewicz: Faszyzujące hasła to „rosyjska prowokacja” — https://kresy.pl/wydarzenia/macierewicz-faszyzujace-hasla-rosyjska-prowokacja/ (dostęp: 24.11.2017).

Lewandowski M.: Na szlaku idei. Nacjonalizm Narodowego Odrodzenia Polski w świetle publikacji pisma „Szczerbiec”. Warszawa 2014.

Łuksza K.L.: O czarnym bloku na Marszu Niepodległości i rasizmie — https://kontrrewolucjablog.wordpress.com/2017/11/13/o-czarnym-bloku-na-marszuniepodleglosci-i-rasizmie/ (dostęp: 24.11.2017).

Magna Polonia. Prawicowy Portal Informacyjny: Grupa Wyszehradzka solidarnie przeciwko przyjmowaniu imigrantów — https://www.magnapolonia.org/grupa-wyszehradzka-solidarnie-przeciwko-przyjmowaniu-imigrantow/ (dostęp: 19.11.2017).

Majewski A.: Kim są Autonomiczni Nacjonaliści? — http://www.fronda.pl/a/kim-sa-autonomiczni-nacjonalisci,19218.html (dostęp: 26.11.2017).

Ministère de L’intérieur: L’élection présidentielle française de 2017 — http://web.archive.org/web/20170508104240/http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/FE.html (dostęp: 19.11.2017).

Moroska A.: Partie prawicowego populizmu – próba zdefiniowania zjawiska. W: Dokąd zmierza Europa? Red. P. Mickiewicz, H. Wyligała. Wrocław 2009.

Nacjonalista.pl. Dziennik Narodowo-Radykalny: Nacjonalistyczny Czarny Blok na Marszu Niepodległości 2017 — http://www.nacjonalista.pl/2017/10/15/nacjonalistyczny-czarny-blok-na-marszu-niepodleglosci-2017/ (dostęp: 24.11.2017).

Nacjonalista.pl. Dziennik Narodowo‑Radykalny: Straight Edge i nacjonalistyczny hardcore — http://www.nacjonalista.pl/2016/01/19/straight-edge-i-nacjonalistyczny-hardcore/ (dostęp: 25.11.2017).

National Election Office: Parliamentary Elections 2014 — http://valasztas.hu//en/ogyv2014/416/416_0_index.html (dostęp: 19.11.2017).

Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 — http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_wyniki_sejm (dostęp: 19.11.2017).

Szturm: Ruszamy! — http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/2-ruszamy (dostęp: 25.11.2017).

Tokarczyk R.: Współczesne doktryny polityczne. Warszawa 2008.

Tomasiewicz J.: Neo-nationalism in Poland — http://www.legitymizm.org/neonationalism (dostęp: 24.11.2017).

Tomasiewicz J.: Terroryzm. Katowice 2000.

Tomasiewicz J.: Trzecia droga: nazistowska agentura czy neofici lewicy? — http://www.legitymizm.org/trzecia-droga (dostęp: 23.11.2017).

Waele De J.-M.: Czy Europę Środkową czeka fala populizmu. W: Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji? Red. J.-M. De Waele, A. Paczkowska. Warszawa 2010.

WP Wiadomości: Mocne słowa prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Marszu Niepodległości:

Nie ma w naszym kraju miejsca na ksenofobię, chorobliwy nacjonalizm i antysemityzm — https://wiadomosci.wp.pl/mocne-slowa-prezydenta-andrzejadudy-w-sprawie-marszu-niepodleglosci-nie-ma-w-naszym-kraju-miejsca-naksenofobie-chorobliwy-nacjonalizm-antysemityzm-6187383920089217a (dostęp: 24.11.2017).

wPolityce.pl: Wicepremier Gliński: Popieramy myślenie narodowe w sensie narodu kulturowego. Nie ma zgody na wspólnotę narodową w sensie etnicznym — https://wpolityce.pl/polityka/366646-wicepremier-glinski-popieramy-myslenie-narodowe-w-sensie-narodu-kulturowego‑nie-ma-zgody-na-wspolnotenarodowa-w-sensie-etnicznym (dostęp: 24.11.2017).

Pobierz

Opublikowane : 2018-09-10


GuzyM. (2018). Nacjonalistyczny Czarny Blok: Incydent polityczny czy nowa jakość na polskiej scenie narodowej?. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 22. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7060

Maciej Guzy  maciej.guzy@op.pl
Doktorant 
mgr politologii, doktorant Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach nacjonalizmu, radykalizmu, ekstremizmu politycznego oraz szeroko rozumianych ugrupowań narodowych. Wybrane publikacje: Profil ideologiczny skrajnej prawicy na podstawie wybranych aspektów programu Ruchu na Rzecz Lepszych Węgier (w: Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański, N. Rudakiewicz, M. Guzy. Katowice 2015); Trzecia pozycja jako ideowa ewolucja partii radykalnej prawicy w Europie Środkowej i Wschodniej po roku 1989 (w: Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po rok 1989. Red. M. Barański, M. Guzy. Katowice 2016); Charakterystyka ideowa i programowa Ruchu Narodowego (w: Badania nad systemem politycznym Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku. Red. J. Mielewczyk, M. Czaja. Katowice 2016).Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).