Rządowe programy mieszkaniowe w Polsce w latach 2006—2017Abstrakt

Abstrakt: Rządowe programy mieszkaniowe w Polsce w latach 2006—2017

Obowiązkiem rządu jest precyzyjne określenie celów polityki mieszkaniowej państwa, ponieważ ich poprawne zdefiniowanie i wykorzystanie dostępnych instrumentów umożliwi oddziaływanie na pozostałe obszary polityki społecznej. Po upadku komunizmu kolejne rządy pozostawiły sferę mieszkaniową w kompetencjach wolnego rynku, ograniczając swoją aktywność i uznając zbędność państwa na tej płaszczyźnie. Zaledwie w roku 2006 zainaugurowano pierwszy rządowy program mieszkaniowy, który ograniczył się do grupy społecznej posiadającej zdolność kredytową i zamieszkującej duże ośrodki miejskie. Także kolejny program objął swoim zasięgiem ograniczone warstwy społeczne. W roku 2016 rozpoczęto realizację programu „Mieszkanie+”, który w założeniach pomysłodawców obejmie swoim zasięgiem wszystkie dotychczas dyskryminowane grupy społeczne, bez względu na posiadaną zdolność kredytową lub miejsce zamieszkania. Uchwalenie Narodowego Programu Mieszkaniowego umożliwi określenie celów polityki mieszkaniowej państwa oraz pozwoli na sprawniejszą koordynację i synchronizację działań instytucji państwowych w sferze mieszkaniowej.

Słowa kluczowe: polityka mieszkaniowa, mieszkanie, program rządowy, państwo, działania

 

Abstract: Government housing programs in Poland in 2006—2017

It is the government’s duty to precisely define the objectives of the state’s housing policy, because their correct definition and use of the available instruments will enable mutual influence on other areas of social policy. After the fall of communism, successive governments left the housing sphere in the free market competences, limiting their activity, recognizing the unnecessary state in this area. Only in 2006, the first government housing program was inaugurated, which was limited to a social group with credit standing and living in large urban centres. Another program also covered limited social strata. In 2016, the “Mieszkanie+” program was launched, which in the assumptions of the originators will cover all hitherto discriminated social groups, irrespective of their creditworthiness or place of residence. The adoption of the National Housing Program will allow defining the objectives of the state’s housing policy and will allow for more efficient coordination and synchronization of the activities of state institutions in the housing sphere.

Key words: housing policy, housing, government program, state, activities

Andrzejewski A.: Polityka mieszkaniowa. Warszawa 1979.

Better Life Index — http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/housing/ (dostęp: 12.11.2017).

Cesarski M.: Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy. „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje” 2011, nr 15.

Dane liczbowe programu Rodzina na swoim — https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Osoby_fizyczne/rodzina_na_swoim/Dane_liczbowe_do_31_grudnia_2013.pdf (dostęp: 12.11.2017).

Dane liczbowe programu Rodzina na swoim (Prezentacja multimedialna BGK). Warszawa 2014.

postulatów z 17 sierpnia 1980 roku — http://www.solidarnosc.org.pl/21‑postulatow (dostęp:12.11.2017).

Friszke A.: Polska. Losy Państwa i Narodu 1939—1989. Warszawa 2003.

Fundusz Mieszkań na Wynajem na półmetku swojej misji. Czy zdał swój egzamin? — http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/fundusz‑mieszkan‑na‑wynajem‑na‑polmetku‑swojej‑misji‑czy‑zdal‑swoj‑egzamin/4fj9y6 (dostęp:12.11.2017).

Informacja o wynikach kontroli NIK: Realizacja zadań w zakresie Gospodarki Mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa 2012.

Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na Swoim” oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 roku systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 roku. Warszawa 2013.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku. Warszawa 2017.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

Lis P.: Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej. “Space — Society — Economy” 2011, No 10.

MIB: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnego czynszu normowanego oraz maksymalnej wysokości comiesięcznej raty za cenę mieszkania i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na wynajem. Warszawa 2017.

Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej. Red. A. Muzioł-Więcławowicz, M. Salamon. Warszawa 2015.

Miler-Zawodniak A.: Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji. „Obronność — Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2012, nr 4.

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na interpelację poselską nr 15599/2017.

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na zapytanie poselskie nr 4427/2017.

Opinie o problemach mieszkaniowych w Polsce (skrót). Raport z badań CBOS. Warszawa 2013.

Paczkowski A.: Pół wieku dziejów Polski. Warszawa 2007.

Program Mieszkanie Plus: szansa na rozwiązanie problemów mieszkaniowych Polaków — https://www.polskieradio.pl/42/277/Artykul/1628489,Program‑Mieszkanie‑Plus‑szansa‑na‑rozwiazanie‑problemow‑mieszkaniowych‑Polakow (dostęp: 12.11.2017).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. 2016, poz. 1456).

Rusza Fundusz Mieszkań na Wynajem, ale mieszkań jeszcze nie ma — http://biznes.onet.pl/wiadomosci/nieruchomosci/rusza‑fundusz‑mieszkan‑na‑wynajem‑alemieszkan‑jeszcze‑nie‑ma/ntegy (dostęp:12.11.2017).

Rusza Mieszkanie Plus: Premier Szydło: chcemy szybko budować mieszkania dla polskich rodzin — https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1679179,Rusza‑Mieszkanie‑Plus‑Premier‑Beata‑Szydlo‑chcemy‑szybko‑budowac‑mieszkaniadla‑polskich‑rodzin (dostęp:12.11.2017).

Rusza program „Mieszkania dla młodych” — http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/podkarpacie/art/6196001,rusza‑program‑mieszkania‑dla‑mlodych,id,t.html (dostęp:12.11.2017).

Tanie mieszkania na wynajem od państwa okazują się drogie. Kto zyskuje: ludzie czy deweloperzy? — http://natemat.pl/186747,tanie‑mieszkania‑na‑wynajem‑od-panstwa‑okazuja‑sie‑drogie‑to‑komu‑pomaga‑panstwowy‑bgk‑ludziom‑czy‑deweloperom (dostęp:12.11.2017).

Uchwała Nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego (M.P. 2016, poz. 1250).

Witakowski P.: Uwagi dotyczące projektowanej uchwały Sejmu „w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego” oraz dokumentu o nazwie „NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY” stanowiącego załącznik do tego projektu. Warszawa 2016.

Zapytanie poselskie nr 4427/2017 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie programu „Mieszkanie+”.

http://mib.gov.pl/2‑514324a4ec938‑1797991.htm (dostęp:12.11.2017).

http://mib.gov.pl/2‑NPM.htm (dostęp:12.11.2017).

http://tvn24bis.pl/nieruchomosci,83/bgk‑wstrzymuje‑przyjmowanie‑wnioskow‑o‑doplaty‑mdm,730012.html (dostęp:12.11.2017).

http://www.infor.pl/prawo/gmina/nieruchomosci/319090,Rodzina‑na‑swoim‑podsumowanie‑programu.html (dostęp:12.11.2017).

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Premier‑Szydlo‑zapowiada‑ambitny‑programmieszkaniowy‑7356698.html (dostęp:12.11.2017).

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zmiany‑w‑kredytach‑hipotecznych‑od‑1‑stycznia‑2017‑r‑7491543.html (dostęp:12.11.2017).

Pobierz

Opublikowane : 2018-09-10


MirczakD. (2018). Rządowe programy mieszkaniowe w Polsce w latach 2006—2017. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 22. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7063

Damian Mirczak  dmirczak@gmail.com
Doktorant 
mgr, absolwent studiów licencjackich na kierunku: politologia, w specjalności: polityka społeczno‑gospodarcza oraz studiów magisterskich na kierunku: politologia w specjalności: polityka społeczna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2017 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w zakresie zarządzania projektami. Obecnie jest doktorantem nauk o polityce na Uniwersytecie Śląskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce społecznej, komunikacji społecznej oraz bezpieczeństwie narodowym i wewnętrznym. Zawodowo zajmuje się dotacjami dla przedsiębiorstw, finansowanymi przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w jednostce budżetowej województwa śląskiego. Współpracuje również z polskimi parlamentarzystami na Sejm i do Parlamentu Europejskiego. Prywatnie interesuje się historią Polski i świata — z naciskiem na Koreę Północną.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).