Wojna o ciało idealne. Metaforyczna konceptualizacja jako jedna ze strategii perswazyjnych dyskursu


Abstrakt

Zaprezentowana w pracy analiza zwraca uwagę na szczególny aspekt metafory, mianowicie jej siłę perswazyjną. 

Badania materiału językowego, pochodzącego z portali internetowych promujących zdrowy styl życia czy różnego rodzaju kosmetyki oraz zabiegi służące udoskonalaniu wyglądu i samopoczucia współczesnych kobiet, wskazują na konceptualizację troski o ciało w odniesieniu do metafory WOJNY. 

Tego typu konceptualizacja metaforyczna to jedna z wielu strategii perswazyjnych stosowanych przez autorów analizowanych tekstów w celu oddziaływania na odbiorców poprzez narzucenie im określonej wizji rzeczywistości, ale przede wszystkim wpłynięcie na ich zachowanie przekładające się na decyzje o charakterze finansowym.


Słowa kluczowe

dyskurs perswazyjny; konceptualizacja; metafora strukturalna; ciało; wojna

Barker Philip (2000): Metafory w psychoterapii. Przekł. J. Węgrodzka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Bolasco Sergio, Giuliano Luca, Galli de’Paratesi Nora (2006): Parole in libertà. Un’analisi statistica e linguistica. Manifestolibri, Roma.

Bralczyk Jerzy (2004): Język na sprzedaż. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Cialdini Robert B. (2005): Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire di sì. Giunti, Firenze–Milano.

Dobrzyńska Teresa (1994): Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Fillmore Charles (1968): The case for case. In: Universals in linguistic theory. Eds. E. Bach, R.T. Harms. New York, s. 1–88.

Fairclough Norman (1995): Media Discourse. Hodder Education, London.

Kaczmarek Bohdan, red. (2005): Metafory polityki. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Kochan Marek (2016): Biznes jako wojna. Retoryka wojny w tytułach prasy ekonomicznej. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Letteraria Polonica”, T. 1, nr 31, s. 165–173.

Kozłowska Anna (2012): Techniki perswazyjne oddziałujące na postawy konsumpcyjne. „Strategie Komunikacji Reklamowej z Konsumentem”, nr 4, s. 97–113.

Krzeszowski Tomasz P. (1999): Aksjologiczne aspekty semantyki językowej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Lakoff George, Johnson Mark (1980): Metaphors We Live By. University of Chicago Press, Chicago.

Lakoff George, Johnson Mark (1988): Metafory w naszym życiu. Przeł. i wstępem opatrzył T.P. Krzeszowski. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Miczka Ewa (2002): Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Mikułowski Pomorski Jerzy (2006): Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.

Perelman Chaïm (2002): L’empire rhétorique. Rhétorique et argumentation. Vrin, Paris.

Perelman Chaïm (2004): Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Przeł. M. Chomicz, red. naukowa R. Kleszcz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sontag Susan (1978): Illness as metaphor. Farrar, Straus and Giroux, New York.

Szwed Anna (2013): Metafora militarna jako sposób na opisanie świata polityki w tygodniku „Polityka”. W: Współczesne media. Język mediów. Red. I. Hofman, D. Kępa-Figura. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 309–324.

Wieczorek Urszula (1999): Wartościowanie, perswazja, język. Księgarnia Akademicka, Kraków.

Zaltman Gerald, Zaltman Lindsay (2008): Marketing Metaphora: What Deep Metaphors Reveal About the Minds of Consumers. Harvard Business Press, Boston, MA.

Żmudzka-Brodnicka Monika (2013): Wojna w dziennikarskim przekazie sportowym w ujęciu kognitywnej teorii metafory. „Naukovì zapiski”. Serìa „Psihologìa ì pedagogika”, Vipusk 24 [Ostrog], s. 164–167.

Netografia

http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/medicina/2014/07/15/sulcolesterolo-il-sospetto-di-accendere-alcuni-tumori_bcac5dda-4d40-422a-b788-26d59456bbcd.html [dostęp: 19.01.2021].

https://www.alfemminile.com/shopping/consigli-fitness-s2998473.html [dostęp: 2.02.2021].

https://d.repubblica.it/beauty/guida/come_mantenere_abbronzatura_preparare_la_pelle_sotto_il_sole-3998451/ [dostęp: 18.05.2019].

https://brescia.corriere.it/notizie/economia/14_marzo_04/gli-occhiali-merlo-adessovolano-ryanair-671e718e-a3bf-11e3-85bd-aff5c7c5e706.shtml?ssoAt=&ssoAt= [dostęp: 12.02.2020].

https://www.professione-benessere.com/depressione-non-la-sottovalutare [dostęp: 3.03.2020].

https://www.donnamoderna.com/salute/vita-sana/sedentarieta-rischi-e-conseguenze [dostęp: 13.05.2019].

https://www.spaziodonna.com/i-benefici-del-te-verde/ [dostęp: 13.05.2019].

https://www.saperesalute.it/perche-e-importante-ripristinare-la-barriera-cutanea [dostęp: 4.02.2019].

https://www.alfemminile.com/salute-benessere/tecno-stress-provoca-insonnia-s1730225.html [dostęp: 4.02.2021].

https://www.iodonna.it/benessere/diete-alimentazione/2015/08/29/la-dieta-del-rientro-e-zen/?refresh_ce-cp [dostęp: 5.05.2019].

https://www.chedonna.it/2018/07/05/olio-per-cuticole-must-have-per-una-manicureperfetta/ [dostęp: 7.05.2020].

https://www.pianetadonna.it/benessere/star-bene/fritti-fanno-male-alle-donne.html [dostęp: 10.02.2021].

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_luglio_09/mammografia-3d-nuova-arma-le-donne-seno-denso-fb25d7f2-837e-11e8-99dc-3c32ac3a1511.shtml [dostęp: 3.04.2020].

https://www.lastampa.it/2014/05/28/scienza/danni-del-fumo-magari-fossero-solocancro-e-malattie-cardiache-dGi7ydXcvpyMXpSK7HApBL/pagina.html [dostęp: 9.05.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2022-03-24


Pastucha-BlinA. (2022). Wojna o ciało idealne. Metaforyczna konceptualizacja jako jedna ze strategii perswazyjnych dyskursu. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (4), 1-16. https://doi.org/10.31261/FLPI.2022.04.02

Agnieszka Pastucha-Blin 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4920-2634
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).