Szukając siebie. Reymont w Italii

Jolanta Sztachelska
https://orcid.org/0000-0002-6591-2399

Abstrakt

Artykuł opowiada o podróży włoskiej W.S. Reymonta w 1895 roku, opublikowanej jako cykl korepondencji pt. Z wrażeń włoskich. Notatki . Tekst ujawnia fascynację Italią, ale także marzenie młodego autora, by stać się polskim pisarzem.     


Słowa kluczowe

Władysław Stanisław Reymont; podróż; tożsamość; dziennik z podróży; świadomość pisarza

Teksty

Reymont Władysław Stanisław (1894): Pielgrzymka do Jasnej Góry. „Tygodnik Ilustrowany”, nry 24–36.

Reymont Władysław Stanisław (1895): Z wrażeń włoskich. Notatki. „Gazeta Polska”, nry 156–158, 173, 175, 181–182, 202.

Reymont Władysław Stanisław (1925a): Dwie wiosny. W: Idem: Pisma. Wstęp A. Grzymała-Siedlecki. T. 19: W głębiach. Gebethner i Wolff, Warszawa, s. 57–69.

Reymont Władysław Stanisław (1925b): Z wrażeń włoskich. W: Idem: Pisma. Wstęp A. Grzymała-Siedlecki. T. 18: Z ziemi polskiej i włoskiej. Wrażenia i notatki. Gebethner i Wolff, Warszawa, s. 209–275.

Reymont Władysław Stanisław (1948): Lato 1894 za granicą. Oprac. T. Mikulski. [b.w.], Wrocław.

Reymont Władysław Stanisław (1962): Fermenty. Red. Z. Szweykowski. Oprac. T. Jodełka, I. Orlewiczowa. T. 1–2. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Reymont Władysław Stanisław (1975): Listy do rodziny. Oprac. T. Jodełka-Burzecki, B. Kocówna. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Reymont Władysław Stanisław (2002): Korespondencja 1890–1925. Oprac. i wstęp B. Koc. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Reymont Władysław Stanisław (2009): Dziennik nieciągły 1887–1924. Oprac. B. Utkowska. Collegium Columbinum, Kraków.

Opracowania

Brzozowska Sabina (2017): Włochy Reymonta. „Krzyk”, „Dwie wiosny”, „Venus”. W: „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą. Red. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemann. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 39–50.

Dębicki Zygmunt (1926): Reymont w Ameryce. „Tygodnik Ilustrowany”, nr 2, s. 34–36.

Gomulicki Wiktor (1896): Obrazki weneckie. T. Paprocki, Warszawa.

Grzymała-Siedlecki Adam (1974): Fantastyka żywota Reymontowego. W: Idem: Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim. Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 246–277.

Jarosiński Zbigniew (1975): Tekst użytkowy i tekst literacki w XIX wieku. „Teksty”, nr 4, s. 7–27.

Jodełka-Burzecki Tomasz (1978): Reymont przy biurku. Z zagadnień warsztatu pisarskiego. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Koc Barbara (2007): Kronika życia i twórczości W.S. Reymonta. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wł. St. Reymonta, Legnica.

Konopnicka Maria (1884): Wrażenia z podróży. Lesman i Świszczowski, Warszawa.

Konopnicka Maria (1898): „Z Kolumbowych dni” i inne sprawozdania włoskie. W: Eadem: Ludzie i rzeczy. Szkice i obrazki. Gebethner i Wolff, Warszawa, s. 138‒208.

Konopnicka Maria (1901): Italia. Gebethner i Wolff, Warszawa.

Kralkowska-Gątkowska Krystyna (2010): A Honeymoon as an Educational Journey in the „Polaniecki Family” by Henryk Sienkiewicz and „A Life” by Guy de Maupassant”. In: Metamorphosis of Travel Writing. Across Theories, Genres, Centuries and Literary Tradition. Eds. G. Moroz, J. Sztachelska. Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, s. 133‒145.

Krzywicki Ludwik (1895): Z powodu W. St. Reymonta: „Pielgrzymka do Jasnej Góry”. „Prawda”, nr 28, s. 326–328, nr 29, s. 338–340, nr 30, s. 350–352.

Krzyżanowski Julian (1937): Władysław Stanisław Reymont. Twórca i dzieło. Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów.

Lichański Stefan (1984): Władysław Stanisław Reymont. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Litwinowicz-Droździel Małgorzata (2019): Zmiana, której nie było. Trzy próby czytania Reymonta. Wydawnictwo Neriton, Warszawa.

Lorentowicz Jan (1935): Spojrzenie wstecz. Nakładem Funduszu Wydawniczego Leopolda Wellisza; skład główny w Księgarni J. Mortkowicza, Warszawa.

Miazgowski Bronisław, oprac. (1967): Reymont we Francji. Listy do tłumacza „Chłopów” F.-L. Schoella. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Najder Zdzisław (1956): „Listy z Afryki” Henryka Sienkiewicza. „Pamiętnik Literacki”, z. 4, s. 333–350.

Płaszczewska Olga (2003): Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800–1850). Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.

Płaszczewska Olga (2010): Przestrzenie komparatystyki – italianizm. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Orłowski Leon, oprac. i wstępem opatrzył (1970): Reymont w Ameryce. Listy do W. Morawskiego. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Sienkiewicz Henryk (1876–1878): Listy z podróży do Ameryki. [Prwdr.: „Gazeta Polska” 1876, nr 102–237, 1877, nr 37–221, 1878, nr 42–69; wyd. osob.: Warszawa 1880; przedruk współczesny: Sienkiewicz Henryk (1950): Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 41–42. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa].

Sienkiewicz Henryk (1879a): List z Rzymu, przez Litwosa. Forum Romanum. Koloseum. Łaźnie Karakalli. [Prwdr.: „Gazeta Polska”, nr 234; Z wrażeń włoskich. „Gazeta Lwowska”, nr 242–243, przedruk współczesny (wersji warszawskiej): Sienkiewicz Henryk (1950): Dzieła. Red. J. Krzyżanowski, T. 44. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa].

Sienkiewicz Henryk (1879b): Z Wenecji, przez Litwosa. [Prwdr.: „Gazeta Lwowska”, nr 220–222; „Gazeta Polska”, nr 214–215; przedruk współczesny (wersji warszawskiej): Sienkiewicz Henryk (1950): Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 44. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa].

Sienkiewicz Henryk (1891–1892): Listy z Afryki. „Słowo” 1891, nry 24, 33, 146, 197–200, 204–207, 211–216, 223–224, 226, 230–231, 236–237, 239–240, 251–254, 262–264, 270–275; 1892, nry 1–18, 28–30, 36–37, 41–46, wyd. osob. Nakładem „Słowa” Warszawa 1893; przedruk współczesny: Sienkiewicz Henryk (1949): Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 43. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa].

Sienkiewicz Henryk (1893): Z wrażeń włoskich. Nervi. [Prwdr.: „Biblioteka Warszawska”, T. 2, s. 483–489; przedruk współczesny: Sienkiewicz Henryk (1950): Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 44. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa].

Sygietyński Antoni (1884): O „Wrażeniach z podróży” M. Konopnickiej. „Wędrowiec”, nr 10, s. 112–113, nr 11, s. 122–124.

Sztachelska Jolanta (1997): „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na początku XX wieku. Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok.

Sztachelska Jolanta (2017a): Italia Henryka Sienkiewicza. W: Eadem: Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim. Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 114–141.

Sztachelska Jolanta (2017b): Petroniusz patrzy na Afrykę. W: Eadem: Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim. Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 142–162.

Wasilewski Zygmunt (1895): W. Reymont – „Pielgrzymka do Jasnej Góry”. „Wisła”, T. 9, z. 2, s. 428–431.

Ziejka Franciszek (1991): W. St. Reymonta droga na francuski parnas. „Pamiętnik Literacki”, z. 4, s. 71–94.

Pobierz

Opublikowane : 2022-04-04


SztachelskaJ. (2022). Szukając siebie. Reymont w Italii. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (4), 1-18. https://doi.org/10.31261/FLPI.2022.04.03

Jolanta Sztachelska  jsztachelska@wp.eu
Uniwersytet w Białymstoku  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6591-2399
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).