Caparezza i język włoskiego rapu. Annarita Miglietta: Sulla lingua del rap italiano. Analisi quali-quantitativa dei testi di Caparezza. Firenze 2019, 126 p.

Alessandro Ajres
https://orcid.org/0000-0003-2100-3086

Abstrakt

Książka Annarity Miglietty (Sulla lingua del rap italiano. Analisi quali-quantitativa dei testi di Caparezza. Firenze 2019) kładzie nacisk na artystyczne walory tekstów włoskiego rapera Caparezzy. Ze względu na to, jak muzyk używa języka, trudno jest znaleźć dla niego i jego piosenek jakąś unikalną, ogólną definicję. Konceptualnym założeniem omawianej monografii pozostaje fakt, że ukazuje ona dokonania rapera z Molfetty jako novum – praktykę odmienną od wszystkiego, co do tej pory słyszeliśmy we Włoszech. Miglietta przekonuje, że możemy artystę i jego „rymy” porównać do technik obecnych w wielu wierszach lirycznych. Słownictwo jest bez wątpienia tym, co najbardziej odróżnia Caparezzę od innych twórców gatunku. Ważna część jego dokonań odsyła do kulturowej tradycji, a „literacki” charakter dzieł stanowi kolejny przejaw specyfiki twórczej Caparezzy, różniący go od wielu innych włoskich raperów. Muzyk z Molfetty często i w znaczący sposób wykorzystuje literackie cytaty, nie sprowadza ich jednak do „modnego gestu”. Cytuje w swoich tekstach fragmenty dzieł m.in. Quasimodo, Leopardiego, Manzoniego, Dantego Alighieri, a niektóre z jego piosenek są szeroko i bezpośrednio inspirowane dokonaniami wielkich pisarzy (np. Dickensa).


Słowa kluczowe

rap; Włochy; włoski rap; Caparezza; literatura

Bibliografia

Cała Andrzej, Flint Marcin, et. al., a cura di (2014): Antologia polskiego rapu. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Ivic Damir (2010): Storia ragionata dell’hip hop italiano. Arcana, Roma.

Jossa Stefano (2018): La più bella del mondo. Einaudi, Torino.

Mastalski Arkadiusz Sylwester (2014): Rap jako rodzaj współczesnej melorecytacji. In: Hip-hop w Polsce: od blokowisk do kultury popularnej. A cura di M. Miszczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 105–123.

Miglietta Annarita (2014): Rime ‘senza pudori né riguardo’ di un funkytarro. In: Testo interartistico e processi di comunicazione. Letteratura, arte, traduzione, comprensione. A cura di G. Politi. Psa ultimia, Lecce, pp. 193–204.

Miglietta Annarita (2018): Il rap di Fabri Fibra. “Lingue e Linguaggi” 2018 n. 28, pp. 175–191. s. 8 z 8

Miglietta Annarita (2019): Sulla lingua del rap italiano. Analisi quali-quantitativa dei testi di Caparezza. Cesati, Firenze.

Scholz Arno (2005): Subcultura giovanile e lingua giovanile in Italia. Hip hop e dintorni. Aracne, Roma.

Sobrero Alberto (2019): Prefazione. In: A. Miglietta: Sulla lingua del rap italiano. Analisi quali-quantitativa dei testi di Caparezza. Cesati, Firenze, p.11 –13.

Zukar Paola (2017): Rap. Una storia italiana. Baldini&Castoldi, Milano.

Discografia

Caparezza (2008): Le dimensioni del mio caos.

Caparezza (2014): Museica.

Caparezza (2017): Prisoner 709.

Murubutu feat. Caparezza (2019): Wordsworth. In: Murubutu, Tenebra è la notte ed altri racconti di buio e crepuscoli.


Opublikowane : 2022-05-26


AjresA. (2022). Caparezza i język włoskiego rapu. Annarita Miglietta: Sulla lingua del rap italiano. Analisi quali-quantitativa dei testi di Caparezza. Firenze 2019, 126 p. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (4), 1-8. https://doi.org/10.31261/FLPI.2022.04.08

Alessandro Ajres  alessandro.ajres@libero.it
Uniwersytet Toruński  Włochy
https://orcid.org/0000-0003-2100-3086
Copyright (c) 2022 Fabrica Litterarum Polono-Italica

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).