Umberto Eco - professione reporter?

Wojciech Soliński
https://orcid.org/0000-0001-8244-3101

Abstrakt

Autor tekstu analizuje, wydane w 2008 roku, polskie przekłady dwóch reportaży Umberta Eco, napisanych i opublikowanych w 1968 po jego pobycie w Pradze, podczas interwencji wojsk paktu warszawskiego, i w Warszawie, po wydarzeniach marcowych. Lekturze tych reportaży towarzyszy refleksja nad sztuką reportażu, teorią komunikacji masowej itp., obecna w licznych dziełach uczonych Eco, ale też w powieściach takich jak Imię róży (Il  nome della rosa) czy Temat na pierwszą stronę (Numero zero). Uwagi na temat sztuki reportażu bez trudu znaleźć można również w tekstach publicystycznych, w tym także okolicznościowych (np. we Wstępie do włoskiej i polskiej edycji Opisania świata Marco Polo). W tym kontekście, te dziś czytane reportaże, ujawniają wszystkie zalety i wady tego typu aktywności piśmienniczej, nie będące tylko rezultatami dystansu czasowego i przestrzennego.


Słowa kluczowe

Umberto Eco; reportaż; teoria i praktyka dziennikarstwa; tekst; tradycja literacka sensu largo

Eco Umberto (1994): Dziennikarze, czemu podajecie tyle informacji fałszywych. W: Idem: Drugie zapiski na pudełku od zapałek. Przeł. A. Szymanowski. Historia i Sztuka, Poznań, s. 72–74.

Eco Umberto (1997): Czy takbardzoróżnimy sięodMarcoPolo? Zobaczyć,przyjrzeć się,a potem opowiedzieć. W: Idem: Trzecie zapiski na pudełku od zapałek. Przeł. A. Osmólska-Mętrak. Historia i Sztuka, Poznań, s. 71–73.

Eco Umberto (2003): O paru funkcjach literatury. W: Idem: O literaturze. Przeł. A. Wasilewska. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa, s. 7–20.

Eco Umberto (2008): Mój 1968. Po drugiej stronie muru. Przeł. J. Mikołajewski. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Eco Umberto (2010): Milion: Opisanie nieznanego. Przedmowa, przeł. J. Wajs. W: Marco Polo: Opisanie świata. Przeł. A. L. Czerny. Wydawnictwo W.A.B. Warszawa, s. VII–XV.

Eco Umberto (2011): Wprowadzenie. W: Idem: Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe. Przeł. A. Gołębiowska, T. Kwiecień. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, s. 5–7.

Eco Umberto (2015): Temat na pierwszą stronę. Przeł. K. Żaboklicki. Noir sur Blanc, Warszawa.

Hrabal Bohumil (2011): Przerwy. Przeł. P. Godlewski. Czuły Barbarzyńca, Warszawa.

Mikołajewski Jarosław (2008): Posłowie tłumacza. W: U. Eco: Mój 1968. Po drugiej stronie muru. Przeł. J. Mikołajewski. Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 83.

Lektor (2008): Reportaż sprzed lat. „Tygodnik Powszechny”, nr 11, s. 42.

Weinrich Harald (1983): Unser Mann in Mittelalter. „Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken”, Nr. 1, [Klett-Cotta, Stuttgart], s. 95–97.

Weinrich Harald (1985): Il nostro uomo nel medioevo. Trad. R. Carpinelli. In: Saggi su „Il nome della rosa”. A cura di R. Giovannoli. Bompiani, Milano, s. 113–117.

Pobierz

Opublikowane : 2023-04-07


SolińskiW. (2023). Umberto Eco - professione reporter?. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (1(5), 1-11. https://doi.org/10.31261/FLPI.2023.05.04

Wojciech Soliński  wojciech.solinski@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8244-3101
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).