Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


Łamy "Chowanny" przeznaczone są dla tekstów nowych, których treść nie była dotąd publikowana; wyjątek od tej reguły stanowić mogą jedynie artykuły w językach obcych oraz nowe przekłady tekstów naukowych.

Wstępnej kwalifikacji nadesłanych tekstów dokonuje Zespół Redakcyjny. Ocenie podlega przede wszystkim merytoryczna zgodność treści z profilem tematycznym czasopisma oraz naukowy charakter podejścia do zagadnienia. Warunkiem przyjęcia artykułu do recenzji jest również dopełnienie wymogów edytorskich - dla tekstu (
do pobrania), ilustracji i wykresów (do pobrania) - oraz złożenie stosownego oświadczenia (do pobrania ze strony Wyd. UŚ). Nadsyłanie tekstów do publikacji odbywa się drogą elektroniczną (chowanna@us.edu.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres Redakcji) także z dołączoną wersją elektroniczną artykułu. Struktura pisma jest następująca:
I. Część monograficzna
II. Studia i rozprawy
III. Recenzje, komunikaty, polemiki