“Member States” and “Third States” in the Succession Regulation

Jürgen Basedow
https://orcid.org/0000-0002-8379-7160

Abstrakt

The author advocates a flexible approach with respect to the interpretation of the term “Member State” as employed in the Succession Regulation, allowing the differentiation between “participating” and “non-participating” States. It does not mean that the term “Member State” should always be interpreted in a wide sense including the three non-participating States: Denmark, the Republic of Ireland, and the United Kingdom. Whether a wide or a narrow interpretation is appropriate depends on the context and the purpose of the single provision. Most provisions contained in the chapter on jurisdiction refer to participating Member States only. But some articles such as the Article 13 of the Regulation, provide a counter-example. A uniform interpretation of the concept of Member State in all provisions of the Succession Regulation seems far too sweeping. It reminds of Begriffsjurisprudenz and does not take account of the purpose of the single provisions. In particular, it disregards the need for the cross-border protection of individual rights in a Union with open frontiers.


Słowa kluczowe

EU Succession Regulation; recognition of decisions given in Member States; the notion of third State

Basedow J.: Gegenseitigkeit im Kollisionsrecht. In: Zwischenbilanz — Festschrift für Dagmar Coester-Waltjen zum 70. Geburtstag. Bielefeld 2015, pp. 335—348.

Basedow J.: The Law of Open Societies — Private Ordering and Public Regulation in the Conflict of Laws. The Hague 2015.

Basedow J., Rühl G., Ferrari F., de M iguel Asensio P.: Encyclopedia of Private International Law. Vol. 3, Cheltenham 2017.

Bogdan M.: Sweden, in: International Encyclopedia of Laws — Private International Law. Ed. B. Verschraegen. Alphen aan den Rijn 2012.

Bonomi A., in: Le droit européen des successions — Commentaire du Règlement No. 650/2012 du 4 juillet 2012. Eds. A. Bonomi, P. Wautelet. Bruxelles 2013; Bonomi A., Wautelet P. (eds.): Le droit européen des successions — Commentaire du Règlement No. 650/2012 du 4 juillet 2012. Bruxelles 2013.

Carrascosa González J.: El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio 2012 — Análisis crítico. Granada 2014.

Dutta A., in: Münchener Kommentar zum BGB. Vol. 11, 7th edn. München 2018.

Dutta A., Weber J. (eds.): Internationales Erbrecht. München 2016.

Hellner M.: Sweden, in: J. Basedow, G. Rühl, F. Ferrari, P. de Miguel Asensio: Encyclopedia of Private International Law. Vol. 3, Cheltenham 2017, pp. 2535—2548.

Mączy ński A., Poland, in: J. Basedow, G. Rühl, F. Ferrari, P. de Miguel Asensio: Encyclopedia…, pp. 2421—2433.

Nielsen P. A.: Denmark and EU Civil Cooperation. “Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” 2016, pp. 300—309.

Weber J., in: Internationales Erbrecht. Eds. A. Dutta, J. Weber. München 2016.


Opublikowane : 2020-06-29


BasedowJ. (2020). “Member States” and “Third States” in the Succession Regulation. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 26, 15-25. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.26.03

Jürgen Basedow 
Max Planck Institute for Comparative and International Private Law  Niemcy
https://orcid.org/0000-0002-8379-7160
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).