ZASADY RECENZOWANIA

Zasady recenzowania opracowań publikowanych w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Wszystkie opracowania publikowane w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego podlegają recenzji przez dwóch zewnętrznych, niezależnych recenzentów (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, jak również niepowiązanych z nim w inny sposób). Osoby te wybierane są spośród stałych recenzentów czasopisma lub powoływani ad hoc dla recenzji poszczególnych tekstów. Nazwiska recenzentów publikacji ukazujących się w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego nie są ujawniane.

Recenzje w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego oparte są na zasadzie tzw. double-blind review, co oznacza, że autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Rzetelne, bezstronne i obiektywne (pozbawione osobistej krytyki) recenzje przygotowywane są na standardowym formularzu opracowanym przez redakcję (zob. szerzej tu). Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia tekstu do druku, konieczności wprowadzenia poprawek przed publikacją (drobnych lub istotnych), bądź też odrzucenia zgłoszonego opracowania. Recenzenci udzielają autorom konstruktywnych uwag, w sposób umożliwiający autorom ustosunkowanie się do prezentowanego stanowiska. Recenzenci zwracają redakcji uwagę na wszelkie dostrzeżone podobieństwa recenzowanego opracowania – w całości lub części –  z pracami innych twórców, bądź tego samego autora, już opublikowanymi gdzie indziej. W takich przypadkach uznaje się, że zaistniało podejrzenie plagiatu lub duplikowania materiału (autoplagiatu) i redakcja wdraża procedurę wzorowaną na diagramach COPE.

Opracowanie ocenione jako wymagające zmian będzie publikowane wyłącznie po wprowadzeniu przez autora koniecznych modyfikacji lub uzasadnienia pozostania przez autora przy pierwotnej wersji określonych fragmentów tekstu (jeśli autor nie zgadza się z recenzentem w określonych kwestiach, powinien przedstawić redakcji wyjaśnienie). W przypadku wprowadzenia istotnych zmian przez autora, recenzenci zapoznają się z poprawioną wersją opracowania. Ostateczna decyzja o przyjęciu materiału do druku należy do redakcji.

Przed skierowaniem do recenzji zewnętrznych, teksty złożone do Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego podlegają wstępnej, wewnętrznej ocenie przez zespół redakcyjny. Opracowania mogą zostać odrzucone już na tym etapie, zwłaszcza jeżeli nie spełniają kryteriów wymaganych dla publikacji naukowych lub poruszają problematykę, która nie odpowiada tematyce czasopisma (zob. schemat przepływu pracy redakcyjnej).