Na skutek intensyfikacji we współczesnym świecie obrotu międzynarodowego, zarówno gospodarczego, jak i indywidualnego, zagadnienia transgraniczne zyskują na znaczeniu. Międzynarodowe stosunki prawne przysparzają wielu trudności dla podmiotów stosujących prawo, począwszy od konieczności określenia jurysdykcji krajowej sądów, poprzez ustalanie materialnoprawnej podstawy rozstrzygnięcia (prawa właściwego), aż po kwestie uznawania i wykonania orzeczeń zagranicznych sądów powszechnych lub arbitrażowych, a także decyzji innych organów publicznych. Misją czasopisma Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego jest publikowanie pogłębionych opracowań naukowych dotyczących wyżej wskazanej problematyki.
Jednym z głównych celów szeroko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego jest dążenie do takiego rozstrzygania transgranicznych sporów pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, aby w maksymalnym stopniu zachowana była „międzynarodowa harmonia rozstrzygnięć”. W celu tym wyraża się szacunek dla odmiennych systemów i kultur prawnych, oraz poszanowanie kompetencji obcych sądów do orzekania w sprawach powiązanych z zagranicą. Zawiera się w nim również potrzeba respektowania ukształtowanych na obcym terytorium sytuacji prawnych i tym samym uzasadnionych oczekiwań stron co do uwzględniania ich praw lub obowiązków tam nabytych. Chodzi też o poszukiwanie takich rozwiązań, które w największym możliwym stopniu zapewnią bezkonfliktowe współżycie społeczeństw i narodów, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony podstawowych zasad i wartości własnego porządku prawnego. Stymulując dyskusję naukową we wskazanym obszarze, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego dążą do wywierania wpływu na działalność sądów i innych organów publicznych, a także na praktykę prawniczą w ogóle – w ten sposób ułatwiając i wspierając realizację wskazanych celów. (więcej)

ISSN: 1896-7604 (Print) ISSN: 2353-9852 (Online) DOI: 10.31261/PPPM


 
 MNISW
40

Pobieranie

CAŁY NUMER