OGÓLNE INFORMACJE DLA AUTORÓW

Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego przyjmuje do publikacji opracowania dotyczące problematyki szeroko rozumianego prywatnoprawnego obrotu transgranicznego, tj. z obszarów:

- prawa prywatnego międzynarodowego (prawa kolizyjnego),

- prawa jednolitego,

- międzynarodowego postępowania cywilnego,

- międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego,

- innych form polubownego rozstrzygania sporów,

- prawa porównawczego w dziedzinie prawa prywatnego,

- prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego publicznego w zakresie, w jakim dotyczą one obrotu prywatnoprawnego.

 Materiały zgłaszane do publikacji w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego powinny mieć charakter oryginalnych, nieogłaszanych wcześniej drukiem dzieł naukowych. Autorzy obowiązani są do złożenia oświadczenia w tym przedmiocie.

 Składanym opracowaniom powinny towarzyszyć:

- streszczenie w języku polskim i angielskim

- słowa kluczowe w języku polskim i angielskim

- bibliografia załącznikowa

- informacja na temat stopnia/tytułu naukowego autora, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, afiliacji oraz danych kontaktowych

 Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego przyjmuje opracowania liczące do 40 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 100.000-120.000 znaków wliczając przypisy). Opracowania powinny spełniać wymogi techniczne i redakcyjne (zob. szerzej tu).

 Autorzy są zobowiązani do wskazania ewentualnych źródeł finansowania publikacji (ze środków publicznych lub prywatnych, np. ministerialnych, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń, czy też podmiotów komercyjnych). W zależności od woli autorów informacje te pozostaną do wiadomości redakcji lub zostaną ujawnione w publikacji.

Wszystkie opracowania publikowane w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego podlegają anonimowej recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów w systemie tzw. double-blind review (zob. szerzej tu). Ostateczna decyzja o przyjęciu materiału do druku należy do redakcji i jest uzależniona od poziomu naukowego opracowania, jego znaczenia dla nauki oraz praktyki prawniczej, a także oryginalności dzieła. Istotnym kryterium stanowi również tematyka podjęta przez autora i jej zgodność z profilem Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Redakcja upublicznia schemat przepływu pracy redakcyjnej (zob. tu).

Autorzy zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności dotyczących eliminacji plagiatów, autoplagiatów, ghostwritingu, oraz guest autorhorship (zob. szerzej tu). Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego dokumentuje wszelkie przejawy naruszania praw autorskich oraz zasad etyki, a także nierzetelności naukowej. W wymagających tego przypadkach redakcja zawiadamia właściwe instytucje lub organy państwa.

Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów, poprawek stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.