Application of the Succession Regulation by German courts — Selected Issues

Christian Kohler
https://orcid.org/0000-0002-3078-2037

Abstrakt

The article discusses the impact of the EU Succession Regulation on the German system of private international law. The change came with some important differences introduced in the text of the Regulation as in comparison to previous German solutions (especially the use of the habitual residence as the main connecting factor instead of nationality), and, as a result of the number of decisions of the CJEU on the Regulation (in particular the Kubicka case).
The paper presents the most important, up-to-date German case-law relating to the EU Succession Regulation. It starts with the general remarks in that regard and continues to discuss judgments covering issues of jurisdiction, applicable law, and the European Certificate of Succession. Three conclusions are drawn therefrom. First, the cases show a general willingness of the courts to cope with the fundamental changes introduced by the Regulation. In particular, the concept of “habitual residence” is applied on the basis of an autonomous interpretation by reference to the case-law of the CJEU on Regulation Brussels IIa. Second, a number of decisions make apparent that the courts are sometimes slow to accept the consequences which flow from the changes brought about by the Regulation, and which oblige to re-consider the German practice in matters of international successions. That applies in particular to the issuing of the European Certificate of Succession. Third, German courts are generally ready to initiate cooperation with the CJEU by formulating preliminary questions (three questions posed by the end of 2019).


Słowa kluczowe

private international law; EU Succession Regulation; law of German courts; European Certificate of Succession

Fornasier M.: A comment to decision of CJEU, 1.3.2018, “Zeitschrift für das gesamte Familienrecht” 2018, pp. 624—632.

Fornasier M.: A comment to decision of CJEU, 21.6.2018, “Zeitschrift für das gesamte Familienrecht” 2018, pp. 1265—1266.

Jacoby E.: Die Rechte des überlebenden Ehegatten und das europäische Nachlasszeugnis in den deutsch-französischen Beziehungen, “GPR — Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union” 2018, pp. 303—308.

Kurth S.: Der gewöhnliche Aufenthalt in Art. 4, 21 Abs. 1 EuErbVO, 2017. Einzeldarstellung, 2018.

Mankowski P.: A comment to decision of BGH 13.5.2015, “Zeitschrift für das gesamte Familienrecht” 2015, pp. 1180—1183.

Mankowski P.: A review of Der gewöhnliche Aufenthalt in Art. 4, 21 Abs. 1 EuErbVO, 2017. “Zeitschrift für das gesamte Familienrecht” 2018, p. 672.

Mankowski P.: A comment to decision of Kammergericht Berlin, 26.4.2016, “Zeitschrift für das gesamte Familienrecht” 2016, p. 1203.

Nordmeier C.F.: Die Aufnahme einzelner Nachlassgegenstände in das Europäische Nachlasszeugnis — zum durch den Todesfall bedingten Rechtserwerb und zur Reichweite der Art. 68 lit. l und m EuErbVO. “IPRax” 2019, pp. 306—312.

Thorn K., Lasthaus C.: A comment on Kubicka, “Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts” 2019, pp. 24—30.

Weber J.: Kubicka und die Folgen: Vindikationslegate aus Sicht des deutschen immobiliarsachenrechts, “Deutsche Notar-Zeitschrift: Verkündungsblatt der Bundesnotarkammer” 2018 nº 1, pp.16—32.


Opublikowane : 2020-06-29


KohlerC. (2020). Application of the Succession Regulation by German courts — Selected Issues. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 26, 27-43. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.26.04

Christian Kohler 
Uniwersytet Kraju Saary  Niemcy
https://orcid.org/0000-0002-3078-2037
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).