The Capacity and the Quality of Heir. Possible Interaction with Preliminary Questions

Stefania Bariatti
https://orcid.org/0000-0003-4094-1131

Abstrakt

The article contains an overview of the rules relating to the scope of application of the EU private international law regulations. It addresses the treatment of the relevant preliminary questions, with special reference to the Succession Regulation. The issues are discussed in three steps. The first is connected with the way of interpreting the notions and concepts, such as marriage, adoption, legal capacity etc., where such matters as personal status, legal capacity or family relationship may come to the foreground as a preliminary question. The second is dealing with the law applicable to the preliminary question. The author compares pros and cons of the “independent reference” (lex fori) and the “dependent reference” (lex causae) solutions, considering the latter as less effective, producing more negative consequences. The third step embraces questions relating to the jurisdiction with respect to preliminary question.


Słowa kluczowe

private international law; EU Succession Regulation; capacity of heir; legal capacity; preliminary questions; personal status; family relationships

Biagioni G.: L’ambito di applicazione del regolamento sulle successioni, in Il diritto internazionale privato delle successioni mortis causa. A cura di P. F ranzina, A. Leandro. Milan 2013.

Bonomi A.: S uccessions i nternationales: c onflits d e l ois e t d e j uridictions. “Recueil des cours” 2010, vol. 350.

Bonomi A.: Article 22. Choix de la loi. In: Le droit européen des successions, Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012. Dir. A. Bonomi, P. Wautelet. Bruxelles 2013.

Castellanos Ruiz E.: “Article 23. The Scope of the Applicable Law,” in The EU Succession Regulation, A Commentary. Eds. A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P- Mansel. Cambridge 2016.

Damascelli D.: L’acquisto dell’eredità o del legato da parte dell’incapace: coordinamento tra «statuto successorio» e «statuto di protezione». “Rivista di diritto internazionale privato e processuale”, 2019.

Weller M.: Article 1. Scope, in: The EU Succession Regulation, A Commentary. Eds. A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P- Mansel. Cambridge 2016.


Opublikowane : 2020-06-29


BariattiS. (2020). The Capacity and the Quality of Heir. Possible Interaction with Preliminary Questions. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 26, 57-70. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.26.06

Stefania Bariatti 
Uniwersytet w Mediolanie  Włochy
https://orcid.org/0000-0003-4094-1131
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).