The Regulation on Matrimonial Property and Its Operation in Succession Cases — Its Interaction with the Succession Regulation and Its Impact on Non-participating Member States

Andrea Bonomi
https://orcid.org/0000-0002-8549-8076

Abstrakt

The Regulations on Matrimonial Property (No 2016/1103) and on the Property Consequences of Registered Partnerships (No 2016/1104) are new important pieces in the “puzzle” of European private international law. This article particularly focuses on the relationship between the Matrimonial Property Regulations and the Succession Regulation, two instruments which will often be applied in parallel because of the close connection between the two areas they govern. The author examines in particular the scope of those instruments as well as their interaction with respect to jurisdiction and applicable law. At the same time, an attempt is also made to assess the position of Poland and of those other Member States that are bound by the Succession Regulation, but not by the Matrimonial Property Regulation.


Słowa kluczowe

matrimonial property; registered partnerships; private international law; succession; EU Regulations; family law; non-participating Member States

Bonomi A.: The Interaction Among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Successions. “YPIL”, 2011, Vol XIII.

Bonomi A.: Explanatory Report on the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations, The Hague 2009.

Bonomi A.: Compétence accessoire versus proximité et prévisibilité du for: quelques réflexions sur ces objectifs antagonistes à l’aune des Règlements sur les régimes et les partenariats. In: Melanges en l honneur du professeur bertrand ancel. Iprolex, 2018.

Bonomi A., Wautelet P.: Le droit européen des successions: commentaire du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012. 2ème éd. 2016, Bruylant, Introduction, n° 16.

Calvo Caravaca A .-L ., Davì, H.-P. Mansel A.: The EU Succession Regulation. Cambridge, 2016, n° 13, p. 17 et s.

Coester-Waltjen D.: Connecting Factors to Determine the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes. “YPIL”, 2017/2018.

Corneloup S. (éd.): Droit européen du divorce. Paris 2013.

Dutta A.: Beyond Husband and Wife — New Couple Regimes and the European Matrimonial Property Regulations. “YPIL”, 2017/2018.

Dutta A., W eber J . (éds.): Die Europäischen Güterrechtsverordnungen. Beck, 2017.

Franzina P.: Jurisdiction in Matters Relating to Property Regimes under EU Private International Law. “YPIL”, 2017/2018.

Hammje P.: ‘Mariage pour tous’ et droit international privé. “Rev. crit. DIP”, 2013.

Heiderhoff B.: Die EU-Güterverordnungen. “IPRax”, 2018.

Magnus U., M ankowski P.: Brussels IIbis Regulation. Munich 2012, Art. 1er n° 21.

Rauscher Th.: EuZPR-EuIPR Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht — Kommentar, vol. IV, Art. 1 Brüssel IIa-VO, n° 6 à 8.


Opublikowane : 2020-06-29


BonomiA. (2020). The Regulation on Matrimonial Property and Its Operation in Succession Cases — Its Interaction with the Succession Regulation and Its Impact on Non-participating Member States. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 26, 71-89. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.26.07

Andrea Bonomi 
Uniwersytet w Lozannie  Szwajcaria
https://orcid.org/0000-0002-8549-8076
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).