Transgraniczne sprawy rodzinne w relacjach polsko-brytyjskich w obliczu brexitu

Anna Juryk
https://orcid.org/0000-0002-5057-3734

Abstrakt

The purpose of the article is above all to show possible changes in the field of cross-border family matters as a result of Brexit. From a Polish perspective, this topic is particularly socially significant due to the numerous labor migration of Poles to the UK. It is estimated that around one million Poles live in the UK. First, the article presents current sources of law regarding cross-border family matters (EU law, international agreements, internal law). Next, possible solutions to family matters and their strengths and weaknesses were discussed after Brexit. Finally, solutions currently adopted in the UK and the biggest concerns related to them are shown.


Słowa kluczowe

Cross-border family matters; Brexit; conflict of law

Beaumont P.: A Critical Analysis of the Judicial Activism of the Court of Justice of the European Union in Opinion 1/13. In: The External Action of the EU in the Field of Private International Law after Opinion 1/13. Ed. P. Franzina. Intersentia 2016.

Beaumont P.: Private international law concerning children in the UK after Brexit: comparing Hague Treaty Law with EU Regulations, www.abdn.ac.uk/law/documents/CPIL%20Working%20Paper%20No%202017_2.pdf [Dostęp: 2.07.2019 r.].

Brand R.A.: Implementing the 2005 Hague Convention: The EU Magnet and the US Centrifuge. „Legal Studies Research Paper Series: Working Paper” no. 2013—20 (2013).

Brexit and Family Law, October 2017, Family Law Bar Association (FLBA), International Academy of Family Lawyers (IAFL), https://www.resolution.org.uk [Dostęp: 17.02.2020 r.].

Briggs A.: The conflict of law. 3 th. Oxford University Press 2013.

Cheshire G.C.: Private International Law. London 1965.

Curtin D.: The ties that bind. Securing information-sharing after Brexit. In: Brexit and Beyond: Rethinking the Futures of Europe. Eds. B. Martill, U. Staiger. UCL Press 2018.

Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws. Ed. L. Collins. 14 th. London, Sweet&Maxwell, 2006.

Dickinson A.: United Kingdom. In: Encyclopedia of private international law, National reports. Vol. 3. Eds. J. Basedow, G. Rühl, F. Ferrari, P. de M. Asensio. Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2017.

Doyle M.: The impact of Brexit on children and young people in Scotland, Case study on cross-border family law. Together (Scottish Alliance for Children’s Rights).

Fawcett J.J., Carruthers J.M., North P.M., Cheshire, North and Fawcett: Private international law. 14 th. Oxford [etc.], Oxford University Press, 2008.

Fitchen J.: The Private International Law Consequences of Brexit. „Nederlands Internationaal Privaatrecht” 2017, no. 3.

Główny Urząd Statystyczny: Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004—2016. Warszawa 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2017,2,11.html [Dostęp: 2.04.2019 r.].

Guidance Toponymic guidelines for map and other editors, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Updated, 17 July 2019, https://www.gov.uk/government/publications/toponymic-guidelines/toponymic-guidelines-for-map-and-other-editors-united-kingdom-of-great-britain-and-northernireland#abbreviations-encountered-in-official-mapping [Dostęp: 9.10.2019 r.].

Gumuła-Kędracka J.: Brexit a reforma rozporządzenia Bruksela II bis. W: Unia Europejska w przededniu Brexitu. Red. J. Barcik, M. Półtorak. Warszawa 2018.

Hawkins O., Moses A.: Polish population of the United Kingdom. „Briefing Paper”, CBP7660, 15 July 2016.

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju: Nazwy państw. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa 2006.

Kubas S.: Brexit a swoboda przepływu osób z polskiej perspektywy. W: Unia Europejska w przededniu Brexitu. Red. J. Barcik, M. Półtorak. Warszawa 2018.

Lein E.: Litigation post Brexit, s. 3, https://www.biicl.org/documents/1532_faq_-_litigation_post_brexit.pdf?showdocument=1 [Dostęp: 15.07.2019 r.].

Lowe N.: Some reflections on the options for dealing with international family law following Brexit. „Family Law” 2017, vol. 399.

McClean D.: Morris, The Conflict of Laws. Eds. D. McClean, V. Ruiz Abou-Nigm. 8 th. London 2012.

Mostowik P., Sondel-Maciejewska K.: Materialnoprawne rezultaty unijnej współpracy sądowej w sprawach rodzinnych. W: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego. Red. J. Poczobut. Warszawa 2013.

Niedźwiedź M., M ostowik P.: Wspólnota Europejska jako strona umów międzynarodowych w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. Uwagi na tle opinii Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie 1/03. „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2009, vol. 7.

Pilich M.: Brexit and EU private international law: May the UK stay in?. „Maastricht Journal of European and Comparative Law” August 2017, 20 (10).

Pisani-Ferry J. et al.: Europe after Brexit: A proposal for a continental partnership. Bruegel 2016.

Shaw J.: Citizenship and free movement in a changing EU: Navigating an archipelago of contradictions. In: Brexit and Beyond: Rethinking the Futures of Europe. Eds. B. Martill, U. Staiger. UCL Press 2018.

UK White Paper, The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union, 2.3, 2.8, A.20, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589191/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf [Dostęp: 24.07.2019 r.].

Wagner R.: Do We Need a Rome 0 Regulation? „Netherlands International Law Review” 2014/61.

Williams D ., Bailey Harris R .: Select Committee on the European Union Justice Sub-Committee Corrected oral evidence: Brexit: civil justice cooperation and the CJEU, s. 7—8, http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/eu-justice-subcommittee/brexitcivil-justice-cooperation/oral/44261.pdf [Dostęp: 5.07.2019 r.].

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-10


JurykA. (2020). Transgraniczne sprawy rodzinne w relacjach polsko-brytyjskich w obliczu brexitu. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 27, 61-95. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.27.03

Anna Juryk 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5057-3734
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).