Konsekwencje brexitu w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego


Abstrakt

Brexit is a unique phenomenon as no Member State has ever expressed the will to leave the European Union. Never before had the in-depth impact of a Member State withdrawal been analysed. The issue has started to be analysed after the referendum in which the British voted in favour of leaving the European Union. The topic of the potential consequences of Brexit in the field of private international law concerns, inter alia, national jurisdiction in civil and commercial matters, mutual recognition and enforcement of judgments, specific procedures of EU uniform law, judicial cooperation between Member States or the functioning of the e-Justice Portal and dynamic forms. Before a given Member State withdraws from the EU, interested parties should have been informed, inter alia, of how pending proceedings will be conducted starting with the withdrawal day, what about proceedings initiated at the date of withdrawal or later on, and what about the rulings of the courts of the applicant state covered by the exequatur procedure before the withdrawal. Therefore, the primary purpose of the article is to determine the framework for the future relationship between the EU and the UK in the field of private international law. An additional aim of this paper is to better prepare natural and legal persons for the new post-Brexit reality. European integration has brought Europe peace and prosperity and enabled unprecedented cooperation in all areas of common interest. Following the withdrawal decision, the state and its citizens cease to benefit from the acquis communautaire. In fact, the United Kingdom left the European Union on 31 January 2020. As far as private international law is concerned, the United Kingdom has become a third country. Subsequently, on 1 February 2020 a transition period has started and it aims to provide more time for citizens and businesses to adapt. The negotiations on the future partnership between the EU and the UK has started in March 2020, but they were postponed due to the coronavirus COVID-19 pandemic. The relationship between the United Kingdom and the European Union is sometimes compared to love that has passed away, but former lovers must continue to meet from time to time to manage certain common affaires. The analysis of the topic leads to the conclusion that, in fact, Brexit is a unique phenomenon that has no added value.


Słowa kluczowe

European Union; withdrawal from the European Union; art. 50 TEU; Brexit; EU uniform law; European private international law; national jurisdiction in civil and commercial matters; mutual recognition and enforcement of judgments; judicial cooperation between Member States; e-Justice Portal

Beaumont P.: Interaction of the Brussels IIa and Maintenance Regulations with [possible] litigation in nonEU States: Including Brexit Implications. Working Paper No. 2018/1, https://www.abdn.ac.uk/law/research/workingpapers-455.php [Dostęp: 25.10.2019 r.].

Fennell E.: Brexit threat to courts. The Times, United Kingdom, 11/24/2016.

Frąckowiak-Adamska A.: Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej — Ujęcie systemowe. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2017.

Gabriel S., Giroud S., Mauron B., Meerovich V.: Brexit: A New Era for Recognition and Enforcement of English Judgments in Europe or Turning Back the Clock? Lessons to Be Learned From the Swiss Example. „Dispute Resolution International” May 2019, vol. 13, no. 1.

Garner O.: After Brexit: Protecting European Citizens and Citizenship from Fragmentation (2016), European University Institute Department of Law Working Paper No. 2016/22. Available at SSRN, https://ssrn.com/abstract=2871404 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2871404 [Dostęp: 25.10.2019 r.].

Jarrett T.: Brexit: the Brussels IIa regulation — cross-border child contact cases, and child abduction, House of Commons Library, briefing paper, Number 07764, 11 November 2016, https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7764 [Dostęp: 25.10.2019 r.].

Mukarrum A.: BREXIT and English Jurisdiction Agreements: The Post-Referendum Legal Landscape. „European Business Law Review” 2016, 27, Issue 7.

Mukarrum A., Beaumont P.: Exclusive Choice of Court Agreements: Some Issues on the Hague Convention on Choice of Court Agreements and Its Relationship with the Brussels I Recast Especially Anti-Suit Injunctions, Concurrent Proceedings and the Implications of BREXIT. „Journal of Private International Law” vol. 13, no. 2, Aug. 2017, s. 386—410. EBSCOhost, doi: 10.1080/17441048.2017.1348782 [Dostęp: 25.10.2019 r.].

Półtorak N.: Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu współczesnego prawa prywatnego międzynarodowego. „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019, z. 28/2.

Rühl G.: Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters after BREXIT: Which Way Forward? „International and Comparative Law Quarterly” 2016, 67(1), 99—128, doi:10.1017/S0020589317000574 [Dostęp: 25.10.2019 r.].

Ungerer J.: Consequences of Brexit for European Private International Law. „European Papers” 2019, vol. 4, no. 1, „European Forum”, Insight of 27 February 2019, s. 395—407, doi: 10.15166/2499-8249/281 [Dostęp: 25.10.2019 r.].

Zachariasiewicz M.: Wpływ Brexitu na swobodę przepływu orzeczeń pomiędzy państwami UE i Wlk. Brytanią. Międzynarodowe prawo handlowe — Blog poświęcony aktualnościom i ciekawostkom z zakresu międzynarodowego

prawa handlowego, prawa kolizyjnego i arbitrażu, https://miedzynarodoweprawohandlowe.wordpress.com/2017/05/11/wplyw-brexituna-swobode-przeplywu-orzeczen-pomiedzy-panstwami-ue-i-wlk-brytania [Dostęp: 25.10.2019 r.].

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-10


Majkowska-SzulcS. (2020). Konsekwencje brexitu w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 27, 138-158. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.27.05

Sylwia Majkowska-Szulc 
Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4257-7030
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).