Prawo właściwe dla czynności prawnych związanych z zarządem sukcesyjnym

Jacek Górecki
https://orcid.org/0000-0002-0812-1654

Abstrakt

The Act of 5 July 2018 on the succession administration of the business of a physical person introduced a possibility to carry out transactions relating to establishing and performing administration of the estate. In particular, the Act permits to appoint a succession administrator and empowers him or her to carry out legal transactions relating to the business of the deceased entrepreneur. A need to determine the law applicable to these legal transactions arises. The article contains an analysis of the conflict rules adopted in the EU Succession Regulation. From this analysis the author draws a conclusion that the appointment of the succession administrator and the legal acts relating thereto are subject to the law applicable to succession. Likewise one should classify legal transactions relating to the administration of the business undertaken by persons named in the Act to carry out administration in the period before the succession administration is established. The prerequisites of the validity of the legal transactions carried out by the effectively nominated succession administrator on the other hand are subject to the law applicable to the given legal transactions, as according to general rules relating thereto. This includes, inter alia, that the legal acts falling with the scope of the law applicable to succession (Article 23 of the Succession Regulation), are governed by that law.


Słowa kluczowe

succession administration; the law applicable to succession; business; succession administrator; conservatory acts

Bieluk J.: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz. Warszawa 2019.

Blicharz R.: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku. Warszawa 2019.

Contaldi G., in: The EU Succession Regulation. A Commentary. Eds. A.L. Calvo Caravaca, A. Davi, H.-P. Mansel. Cambridge 2016.

Dadańska K.A.: O realizacji zasady jednolitości statutu spadkowego w świetle rozporządzenia nr 650/2012. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2016, T. 19.

Dutta A., in: Münchener Kommentar. Bd. 10. Internationales Privatrecht I. Hrsg. J. von Hein. München 2015.

Fischer-Czermak C.: Anwendbares Recht. In: Europäische Erbrechtsverordnung. Hrsg. M. Schauer, E. Scheuba. Wien 2012.

Górecki J.: Pierwokup w prawie prywatnym międzynarodowym. W: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. Red. M. Pazdan, M. Jag ielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar. Warszawa 2017.

Górecki J., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Red. M. Pazdan. Warszawa 2018.

Kapkowski R., Kaufmann M.: Charakter prawny zarządcy sukcesyjnego na tle pokrewnych instytucji zarządu masą spadkową. „Rejent” 2019, nr 7. Köhler A., in: Internationales Erbrecht. Hrsg. W. Gierl, A. Köhler, L. K roiβ, H. Wilsch. Baden-Baden 2020.

Kopaczyńska-Pieczniak K.: Status prawny zarządcy sukcesyjnego. „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 12.

Kopystyński K.: Zarządca sukcesyjny jako przedsiębiorca. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2019, nr 6.

Looschelders D., in: Nomoskommentar. Bd. 6. Rom-Verordnungen. Hrsg. R. Hüstege, H.P. Mansel. Baden-Baden 2015.

Machnikowska A., w: Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012. Komentarz. Red. M. Za łucki. Warszawa 2018.

Mansel H.P., in: Staudinger BGB. Art. 43—46 EGBGB. Internationales Sachenrecht. Hrsg. D. Henrich. Berlin 2015.

Margoński M., w: „Komentarze Prawa Prywatnego”. T. 4 B: Prawo i postępowanie spadkowe. Red. K. Osajda. Warszawa 2018.

Mataczyński M.: Przepisy ograniczające dziedziczenie na tle art. 30 rozporządzenia spadkowego. W: Nowe europejskie prawo spadkowe. Red. M. Pazdan, J. Górecki. Warszawa 2015.

Müller-Lukoschek J.: Die neue EU-Erbrechtsverordnung. Bonn 2013.

Nietner S.: Internationaler Entscheidungseinklang im europäischen Kollisionsrecht. Tübingen 2016.

Nordmeier C.F., in: Nomoskommentar. Bd. 6. Rom-Verordnungen. Hrsg. R. Hüstege, H.P. Mansel. Baden-Baden 2015.

Pacek P.: Wykonawca testamentu a zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – wybrane zagadnienia. „Rejent” 2019, nr 6.

Pazdan J.: Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej. Warszawa 2018.

Pazdan M.: O umowach dziedziczenia zawieranych przed polskimi notariuszami. „Rejent” 1996, nr 4—5.

Pazdan M.: Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa 2017.

Pazdan M.: Zarząd sukcesyjny – aspekty kolizyjnoprawne. W: Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce. Red. P. Pinior i in. Warszawa 2019.

Pazdan M.: Zarządca sukcesyjny a wykonawca testamentu. W: „Ius est ars boni et aequi”. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. Red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys. Wrocław 2018.

Pazdan M., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Red. M. Pazdan. Warszawa 2018.

Schauer M.: Europäisches Nachlasszeugnis. In: Europäische Erbrechtsverordnung. Hrsg. M. Schauer, E. Scheuba. Wien 2012.

Szczurowski T.: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2018, nr 11.

Twardoch P., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Red. M. Pazdan. Warszawa 2018.

Wendehorst C., in: Münchener Kommentar. Bd. 11. Internationales Privatrecht II. Hrsg. J. von Hein. München 2015.

Wieczorek A.: Ustalenie prawa właściwego w świetle rozporządzenia spadkowego nr 650/2012. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2017, T. 21.

Zachariasiewicz M.A.: Przepisy wymuszające swoje zastosowanie a statut spadkowy. W: Nowe europejskie prawo spadkowe. Red. M. Pazdan, J. Górecki. Warszawa 2015.

Zachariasiewicz M.A., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Red. M. Pazdan. Warszawa 2018.

Żarnowiec Ł.: Wpływ przepisów wymuszających swoje zastosowanie na rozstrzyganie spraw spadkowych pod rządami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2019, T. 25.

Żarnowiec Ł.: Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych – na styku statutów. Warszawa 2018.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


GóreckiJ. (2020). Prawo właściwe dla czynności prawnych związanych z zarządem sukcesyjnym. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 26, 189-208. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.26.11

Jacek Górecki 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0812-1654
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).