Prawo właściwe dla czynności prawnych związanych z zarządem sukcesyjnym

Jacek Górecki
https://orcid.org/0000-0002-0812-1654

Abstrakt

The Act of 5 July 2018 on the succession administration of the business of a physical person introduced a possibility to carry out transactions relating to establishing and performing administration of the estate. In particular, the Act permits to appoint a succession administrator and empowers him or her to carry out legal transactions relating to the business of the deceased entrepreneur. A need to determine the law applicable to these legal transactions arises. The article contains an analysis of the conflict rules adopted in the EU Succession Regulation. From this analysis the author draws a conclusion that the appointment of the succession administrator and the legal acts relating thereto are subject to the law applicable to succession. Likewise one should classify legal transactions relating to the administration of the business undertaken by persons named in the Act to carry out administration in the period before the succession administration is established. The prerequisites of the validity of the legal transactions carried out by the effectively nominated succession administrator on the other hand are subject to the law applicable to the given legal transactions, as according to general rules relating thereto. This includes, inter alia, that the legal acts falling with the scope of the law applicable to succession (Article 23 of the Succession Regulation), are governed by that law.


Słowa kluczowe

succession administration; the law applicable to succession; business; succession administrator; conservatory acts

Bieluk J.: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz. Warszawa 2019.

Blicharz R.: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku. Warszawa 2019.

Contaldi G., in: The EU Succession Regulation. A Commentary. Eds. A.L. Calvo Caravaca, A. Davi, H.-P. Mansel. Cambridge 2016.

Dadańska K.A.: O realizacji zasady jednolitości statutu spadkowego w świetle rozporządzenia nr 650/2012. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2016, T. 19.

Dutta A., in: Münchener Kommentar. Bd. 10. Internationales Privatrecht I. Hrsg. J. von Hein. München 2015.

Fischer-Czermak C.: Anwendbares Recht. In: Europäische Erbrechtsverordnung. Hrsg. M. Schauer, E. Scheuba. Wien 2012.

Górecki J.: Pierwokup w prawie prywatnym międzynarodowym. W: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. Red. M. Pazdan, M. Jag ielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar. Warszawa 2017.

Górecki J., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Red. M. Pazdan. Warszawa 2018.

Kapkowski R., Kaufmann M.: Charakter prawny zarządcy sukcesyjnego na tle pokrewnych instytucji zarządu masą spadkową. „Rejent” 2019, nr 7. Köhler A., in: Internationales Erbrecht. Hrsg. W. Gierl, A. Köhler, L. K roiβ, H. Wilsch. Baden-Baden 2020.

Kopaczyńska-Pieczniak K.: Status prawny zarządcy sukcesyjnego. „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 12.

Kopystyński K.: Zarządca sukcesyjny jako przedsiębiorca. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2019, nr 6.

Looschelders D., in: Nomoskommentar. Bd. 6. Rom-Verordnungen. Hrsg. R. Hüstege, H.P. Mansel. Baden-Baden 2015.

Machnikowska A., w: Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012. Komentarz. Red. M. Za łucki. Warszawa 2018.

Mansel H.P., in: Staudinger BGB. Art. 43—46 EGBGB. Internationales Sachenrecht. Hrsg. D. Henrich. Berlin 2015.

Margoński M., w: „Komentarze Prawa Prywatnego”. T. 4 B: Prawo i postępowanie spadkowe. Red. K. Osajda. Warszawa 2018.

Mataczyński M.: Przepisy ograniczające dziedziczenie na tle art. 30 rozporządzenia spadkowego. W: Nowe europejskie prawo spadkowe. Red. M. Pazdan, J. Górecki. Warszawa 2015.

Müller-Lukoschek J.: Die neue EU-Erbrechtsverordnung. Bonn 2013.

Nietner S.: Internationaler Entscheidungseinklang im europäischen Kollisionsrecht. Tübingen 2016.

Nordmeier C.F., in: Nomoskommentar. Bd. 6. Rom-Verordnungen. Hrsg. R. Hüstege, H.P. Mansel. Baden-Baden 2015.

Pacek P.: Wykonawca testamentu a zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – wybrane zagadnienia. „Rejent” 2019, nr 6.

Pazdan J.: Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej. Warszawa 2018.

Pazdan M.: O umowach dziedziczenia zawieranych przed polskimi notariuszami. „Rejent” 1996, nr 4—5.

Pazdan M.: Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa 2017.

Pazdan M.: Zarząd sukcesyjny – aspekty kolizyjnoprawne. W: Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce. Red. P. Pinior i in. Warszawa 2019.

Pazdan M.: Zarządca sukcesyjny a wykonawca testamentu. W: „Ius est ars boni et aequi”. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. Red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys. Wrocław 2018.

Pazdan M., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Red. M. Pazdan. Warszawa 2018.

Schauer M.: Europäisches Nachlasszeugnis. In: Europäische Erbrechtsverordnung. Hrsg. M. Schauer, E. Scheuba. Wien 2012.

Szczurowski T.: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2018, nr 11.

Twardoch P., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Red. M. Pazdan. Warszawa 2018.

Wendehorst C., in: Münchener Kommentar. Bd. 11. Internationales Privatrecht II. Hrsg. J. von Hein. München 2015.

Wieczorek A.: Ustalenie prawa właściwego w świetle rozporządzenia spadkowego nr 650/2012. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2017, T. 21.

Zachariasiewicz M.A.: Przepisy wymuszające swoje zastosowanie a statut spadkowy. W: Nowe europejskie prawo spadkowe. Red. M. Pazdan, J. Górecki. Warszawa 2015.

Zachariasiewicz M.A., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Red. M. Pazdan. Warszawa 2018.

Żarnowiec Ł.: Wpływ przepisów wymuszających swoje zastosowanie na rozstrzyganie spraw spadkowych pod rządami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2019, T. 25.

Żarnowiec Ł.: Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych – na styku statutów. Warszawa 2018.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


GóreckiJ. (2020). Prawo właściwe dla czynności prawnych związanych z zarządem sukcesyjnym. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 26, 189-208. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.26.11

Jacek Górecki 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0812-1654