Kolizyjnoprawna problematyka skuteczności przelewu wierzytelności wobec osób trzecich Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie BGL BNP Paribas SA c/a TeamBank AG Nürnberg (C‑548/18)

Witold Kurowski
https://orcid.org/0000-0002-3151-3031

Abstrakt

The question of the law applicable to the third-party effects of assignments of claims is widely discussed in the doctrinal debates. In common opinion, the existing European conflict-of-laws regulations do not provide for a rule governing this issue. In the case BGL BNP Paribas SA v. TeamBank AG Nürnberg (C‑548/18), the Court of Justice of the European Union confirmed this gape of the Rome I Regulation.
The gloss presents the justification of the European Union Court’s judgment, the reasons for the lack of the uniform conflict-of-laws regulation, and the consequences of this state. It also analyses briefly the European Commission’s proposal for the EU Regulation concerning the law applicable to the third-party effects of assignments of claims (COM(2018) 96 final), as a response to this situation. Finally, it examines the appropriate conflict-of-laws rules for proprietary effects of assignments of claims (the law of the assignor’s habitual residence and the law of the assigned claim).


Słowa kluczowe

the conflict of laws; the assignments; the third-party effects of assignment; the law applicable to the proprietary effects of assignments; the contractual obligations; Rome I Regulation

Collins L.: Contractual Obligations — The EEC Preliminary Draft Convention on Private International Law. „The International and Comparative Law Quarterly” 1976, vol. 25.

Cuniberti G.: La proposition de règlement de la Commission sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances. „Revue critique de droit international privé” 2018, nº 4.

Czepelak M.: Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej. Komentarz do rozporządzeń rzymskich. Warszawa 2012.

Dickinson A.: Tough Assignments: the European Commission’s Proposal on the Law Applicable to the Third-Party Effects of Assignments of Claims. „Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts” 2018, H. 4.

Einsele D.: Die Drittwirkung von Forderungsübertragungen im Kollisionsrecht — ein kritischer Zwischenruf zum Verordnungsvorschlag der Kommission. „Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts” 2019, H. 6.

Flessner A.: Choice of Law in International Property Law — New Encouragement from Europe. In: Party Autonomy in International Property Law. Eds. R. Westrik, J. van der Weide. Munich 2011.

Flessner A., Verhagen H.L.E.: Assignment in European Private International Law. Claims as property and the European Commission’s ‘Rome I Proposal’. Munich 2006.

Garcimartín A lférez F.J.: Assignment of claims in the Rome I Regulation: Article 14. In: Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe. Eds. F. Ferrari, S. Leible. Munich 2009.

Giuliano M., in: M. Giuliano, P. Lagarde, Th. van Sasse van Ysselt: Rapport concernant l’avant-projet de convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non-contractuelles. „Rivista di diritto internazionale privato e processuale” 1973, Nº 1.

Hartley T.C.: Choice of law regarding the voluntary assignment of contractual obligations under the Rome I Regulation. „International and Comparative Law Quaterly” 2011, no. 1.

Kieninger E.-M.: Brussels I, Rome I and questions relating to assignment and subrogation. In: Enforcement of International Contracts in the European Union. Convergence and divergence between Brussels I and Rome I. Eds. J. Meeusen, M. Pertegás, G. Straetmans. Antwerp—Oxford—New York 2004.

Kieninger E.-M.: Der Statut der Forderungsabtretung im Verhältnis zu Dritten. „Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht” 1998, Nr. 3.

Kozakiewicz A., Kurowski W.: Co dalej z kodyfikacją prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce? „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, z. 4.

Kronke H.: Assignment of Claims and Proprietary Effects: Overview of Doctrinal Debate and the EU Commission’s Proposal. „Oslo Law Review” 2019, no. 1.

Kurowski W.: Kolizyjnoprawna problematyka skuteczności przelewu wierzytelności wobec osób trzecich — projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności

wobec osób trzecich (COM(2018) 96 final). „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2019, T. 25.

Kurowski W.: Nowe kolizyjnoprawne unormowanie podmiotowych zmian stosunku zobowiązaniowego na tle rozporządzenia „Rzym I” i polskiej ustawy — Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. W: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego. Red. J. Poczobut. Warszawa 2013.

Kurowski W.: Prawo właściwe do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec osób trzecich. W: Znad granicy ponad granicami. Księga dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny. Red. M. K rzymuski, M. Margoński. Warszawa 2014.

Kurowski W.: Przelew wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Kraków 2005.

Kurowski W., w: „System Prawa Prywatnego”. T. 20B. Red. M. Pazdan. Warszawa 2015.

Lagarde P.: Retour sur la loi applicable à l’opposabilité des transferts conventionnels de créances. In: Droit et actualité. Etudes offertes à Jacques Béguin. Paris 2005.

Leible S., Lehmann M.: Die Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom I”). „Recht der Internationalen Wirtschaft” 2008, H. 8.

Mankowski P.: Der Kommissionsvorschlag zum Internationalen Privatrecht der Drittwirkung von Zessionen. „Recht der Internationalen Wirtschaft” 2018, H. 8.

Pardoel D.: Les conflits de lois en matière de cession de créanse. Paris 1997.

Pazdan M.: O projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2007, T. 1.

Rycko N., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Red. J. Poczobut. Warszawa 2017.

Verhagen H .L.E., v an D ongen S .: Cross-border assignments under Rome I. „Journal of Private International Law” 2010, no. 1.

Walsh C.: Receivables financing and the conflict of laws: The UNCITRAL Draft Convention on the Assignment of Receivables in International Trade. „Dickinson Law Review” 2001, no. 1.

Wowerka A.: Prawo właściwe dla transakcji faktoringowych. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2009, T. 4.

Wowerka A.: Przelew wierzytelności w świetle rozporządzenia Rzym I. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2011, T. 8.

Zachariasiewicz M.P.: Zmiany w unormowaniu cesji wierzytelności (od artykułu 12 konwencji rzymskiej do artykułu 14 rozporządzenia Rzym I). „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2010, T. 6.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


KurowskiW. (2020). Kolizyjnoprawna problematyka skuteczności przelewu wierzytelności wobec osób trzecich Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie BGL BNP Paribas SA c/a TeamBank AG Nürnberg (C‑548/18). Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 26, 223-236. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.26.13

Witold Kurowski 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3151-3031
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).