Regionalne ujednolicenie prawa prywatnego międzynarodowego w Skandynawii ze szczególnym uwzględnieniem spraw spadkowych

Jagoda Klimala
https://orcid.org/0000-0002-2766-884X

Abstrakt

The aim of the following article is to introduce characteristics of the Nordic countries’ cooperation in the field of private international law, with particular emphasis on legislative cooperation concerning matters of inheritance law. The study discusses the genesis, characteristics and methods of legislative cooperation, along with selected Nordic conventions on private international law. As an example of a legal act of such kind, the article presents the Convention of 19 November 1934 comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration, the detailed analysis of which was based on the author’s translation of the act from Swedish to Polish. Selected detailed issues discussed in the content of the Convention were also presented, some of which were compared to the solutions adopted by Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012.


Słowa kluczowe

Nordic cooperation; Nordic inheritance convention; Nordic Council

Publikacje

Bernitz U., What is Scandinavian Law?, ,,Scandinavian Studies in Law” 2007, vol. 50.

Blomstrand S., Nordic Co-operation on Legislation in the Field of Private Law, ,,Scandinavian Studies in Law’’ 2000, vol. 39.

Bogdan M., Maunsbach U., Private International Law in Sweden, ed. 3, Wolters Kluwer, 2020.

Czepelak M., Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, https://sip.lex.pl/#/monograph/369182464/11 [Dostęp: 31.08.2021 r.].

Doliwa-Klepacki Z., Europejska integracja gospodarcza, Temida 2, Białystok, 1996.

Górecki J., Prawo rzeczowe, w: System Prawa Prywatnego, T. 20B, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, C.H. Beck, Warszawa, 2015.

Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Cultures and organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival, 2010.

Husa J., Nuotio K., Pihlajamäki H., Nordic Law — Between Tradition and Dynamism, ,,Tilburg Institute of Comparative and Transnational Law Working Paper’’ 2008, no. 10.

Jänterä-Jareborg M, Behövs det särskilda internordiska regler om makars egendomsförhållanden och arv?, in: Bonus pater familias: festskrift til Peter Lødrup 70 år, 2002.

Jänterä-Jareborg M., Överenskommelsen av den 1. juni 2012 om ändring av den nordiska arvskonventionen, in: Utviklingen i nordisk arvrett — tegn i tiden, Nordisk arvrettskonferanse 24. oktober 2012, TemaNord: 2013:517, 2013.

Letto-Vanamo P., Tamm D., Nordic Legal Mind, in: Nordic Law in European Context, eds. P. Letto-Vanamo, D. Tamm, B.O.G. Mortensen, „Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice Volume” 2019, 73.

Maunsbach U., Sweden: Proof of and Information About Foreign Law in Civil and Commercial Matters — Swedish Perspectives, in: Treatment of Foreign Law — Dynamics towards Convergence?, ed. Y. Nishitani, „Ius Comparatum — Global Studies in Comparative Law” 2017, 26.

Mostowik P., Międzynarodowe prawo prywatne i postępowanie cywilne w dekadę po wejściu w życie Traktatu Amsterdamskiego, „Przegląd Sądowy” 2010, 2.

Mostowik P., Niedźwiedź M., Druga konwencja lubańska o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 4.

Parment C., The Nordic Bankruptcy Convention — an introduction, Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt, Frankfurt, 2004, https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/1-_Nordic_Bankruptcy_1.pdf [Dostęp: 31.08.2021 r.].

Pazdan M., Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego, w: System Prawa Prywatnego, T. 20A, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, C.H. Beck, Warszawa, 2014.

Piotrowski B., Powojenna współpraca Skandynawów: osiągnięcia, alternatywy, prognozy na przyszłość, „Czasy Nowożytne”. 1998, nr 5.

Piotrowski B., Skandynawia współczesna w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju 1975—2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2015.

Ramberg C., The Hidden Secrets of Scandinavian Contract Law, ,,Scandinavian Studies in Law’’ 2007, vol. 50.

Rutkowski W., Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2009.

Żarnowiec Ł., Relacje między statutem rzeczowym a statutem spadkowym, w: Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych — na styku statutów, C.H. Beck, Warszawa, 2018.

Den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning (antagen i Köpenhamn 19.11.1934) En översyn av konventionsregleringen föreslagen av den nordiska expertgruppen för familjerättsfrågor, Nordiska ministerrådet, TemaNord 2013:528, 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701659/FULLTEXT01.pdf [Dostęp: 31.08.2021 r.].

Ds 2007:006 Internationell insolvens — en diskussionspromemoria, Norstedts Juridik AB, 2007.

Svensk/engelsk ordlista för Sveriges Domstolar, Avdelningen för kompetensutveckling och internationella relationer och Kommunikationavdelningen, Domstolsverket, 2019, https://www.domstol.se/globalassets/filer/gemensamt-innehall/for-professionella-aktorer/svensk-engelsk_ordlista_2019.pdf [Dostęp: 31.08.2021 r.].

Akty normatywne

Den nordiska konventionen den 7 november 1933 om konkurs (SÖ 1934:8).

Konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt land, Svaneke den 17 juni 1981 (SÖ 1982:93).

Konventionen mellan Sverige, Finland, Danmark, Island och Norge undertecknad i Köpenhamn den 19 november 1934, om arv, testamente och boutredning (SÖ 1935:17).

Lag (2015:417) om arv i internationella situationer, SFS no. 2015:417.

Miljöskyddskonventionen mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige, Stockholm den 19 februari 1974 (SÖ 1974:99).

Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 (SÖ 2014:5).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, Dz.U. L 141 z 5.06.2015, s. 19—72.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, Dz.U. L 201 z 27.07.2012, s. 107—134.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, Dz.U. L 160 z 30.06.2000, s. 1—18.

The Helsinki Treaty: Treaty of Co-operation between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden (2018:746).

Överenskommelse med Danmark, Finland, Island och Norge om ändring av den nordiska konventionen den 7 november 1933 om konkurs, Köpenhamn den 11 oktober 1977 (SÖ 1978:10).

Överenskommelse med Danmark, Finland, Island och Norge om ändring av konventionen med Finland, Danmark, Island och Norge undertecknad i Köpenhamn den 19 november 1934, SÖ 1935:17, om arv, testamente och boutredning, Köpenhamn den 1 juni 2012 (SÖ 2015:1).

Överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ändring av den nordiska konventionen den 7 november 1933 om konkurs (SÖ 1934:8 och 1978:10), Köpenhamn den 11 oktober 1982 (SÖ 1982:85).

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-29


KlimalaJ. (2021). Regionalne ujednolicenie prawa prywatnego międzynarodowego w Skandynawii ze szczególnym uwzględnieniem spraw spadkowych. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 29, 5-37. https://doi.org/10.31261/PPPM.2021.29.01

Jagoda Klimala 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2766-884X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).