Statut spadkowy w postępowaniu dotyczącym podatku od spadku. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2019 r., II FSK 1811/18

Jacek Górecki
https://orcid.org/0000-0002-0812-1654

Abstrakt

The Supreme Administrative Court has correctly adjudicated that without determining which inheritance law is applicable to the inheritance from the testator, the tax authority cannot categorically claim that an heir subject to inheritance and donation tax acquired the ownership of things or rights by inheritance at the time of the testator’s death. The ruling of the Supreme Administrative Court is also an opportunity to take a broader look at the provisions of the Act of the 28th of July 1983 on inheritance and donation tax which go beyond the issues covered by this jurisdiction. That act also raises other issues the resolution of which requires the application of conflict-of-law rules or, at the very least, of the methods of qualification specific to private international law.
The position adopted by the Supreme Administrative Court in this verdict should contribute to the increase of the interest of tax authorities in conflict-of-law issues. Inheritance and donation tax is a public levy with which, due to the nature of the legal events covered by it, there are cases with the so-called „foreign element”. These are also of interest to the conflict-of-law rules. When considering them, as follows from the ruling of the Supreme Administrative Court, it is necessary to refer not only to our own (Polish) provisions of civil law, but also, by applying appropriate conflict-of-law rules, to the provisions of foreign civil law.


Słowa kluczowe

inheritance; acquisition of inheritance; inheritance tax; tax exemption; citizenship; place of residence; place of permanent residence

Adamiak B., w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa, 2021.

Bogucki S., w: S. Bogucki i in., Podatek od spadków i darowizn, ODDK, Gdańsk, 2015.

Borszowski P., w: P. Borszowski i in., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, 2018.

Chustecka K., Podatek od spadków i darowizn. Praktyka i orzecznictwo, Difin, Warszawa, 2010.

Cudak A., w: S. Bogucki i in., Podatek od spadków i darowizn, ODDK, Gdańsk, 2015.

Górecki J., Europejskie poświadczenie spadkowe — nowy sposób potwierdzania praw do majątku spadkowego, „Rejent” 2015, nr 9.

Górecki J., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. M. Pazdan, C.H. Beck, Warszawa, 2018.

Köhler A., in: Internationales Erbrecht, Hrsg. W. Gierl, A. Köhler, L. Kroiß, H. Wilsch, Nomos, Baden Baden, 2020.

Kozioł A.: System administracji spadku w porządkach prawnych państw kręgu anglosaskiego, „Rejent” 2006, nr 2.

Margoński M., w: Komentarze Prawa Prywatnego, T. 4B, Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz, red. K. Osajda, C.H. Beck, Warszawa, 2018.

Musiał K.J., w: P. Borszowski i in., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, 2018.

Osajda K., Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych „common law” i „civil law”, C.H. Beck, Warszawa, 2009.

Pazdan J., w: System Prawa Prywatnego, T. 20C, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, C.H. Beck, Warszawa, 2015.

Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, Wolters Kluwer, Warszawa, 2017.

Pazdan M., w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. M. Pazdan, C.H. Beck, Warszawa, 2018.

Peroń K., Zarząd spadkiem w systemach prawnych kręgu germańskiego, „Rejent” 2006, nr 2.

Pilich M., Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2015.

Szczepański J.K., Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2017.

Weitz K., Jurysdykcja krajowa w sprawach spadkowych w świetle rozporządzenia spadkowego, w: Nowe europejskie prawo spadkowe, red. M. Pazdan, J. Górecki, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2015.

Wysocka-Bar A., Prawo właściwe dla formy rozrządzeń na wypadek śmierci według rozporządzenia spadkowego, w: Nowe europejskie prawo spadkowe, red. M. Pazdan, J. Górecki, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2015.

Załucki M., w: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, red. M. Załucki, C.H. Beck, Warszawa, 2018.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-29


GóreckiJ. (2021). Statut spadkowy w postępowaniu dotyczącym podatku od spadku. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2019 r., II FSK 1811/18. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 29, 151-167. https://doi.org/10.31261/PPPM.2021.29.06

Jacek Górecki 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0812-1654
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).