MISJA CZASOPISMA

Na skutek intensyfikacji we współczesnym świecie obrotu międzynarodowego, zarówno gospodarczego, jak i indywidualnego, zagadnienia transgraniczne zyskują na znaczeniu. Międzynarodowe stosunki prawne przysparzają wielu trudności dla podmiotów stosujących prawo, począwszy od konieczności określenia jurysdykcji krajowej sądów, poprzez ustalanie materialnoprawnej podstawy rozstrzygnięcia (prawa właściwego), aż po kwestie uznawania i wykonania orzeczeń zagranicznych sądów powszechnych lub arbitrażowych, a także decyzji innych organów publicznych. Misją czasopisma Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego jest publikowanie pogłębionych opracowań naukowych dotyczących wyżej wskazanej problematyki.

Jednym z głównych celów szeroko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego jest dążenie do takiego rozstrzygania transgranicznych sporów pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, aby w maksymalnym stopniu zachowana była „międzynarodowa harmonia rozstrzygnięć”. W celu tym wyraża się szacunek dla odmiennych systemów i kultur prawnych, oraz poszanowanie kompetencji obcych sądów do orzekania w sprawach powiązanych z zagranicą. Zawiera się w nim również potrzeba respektowania ukształtowanych na obcym terytorium sytuacji prawnych i tym samym uzasadnionych oczekiwań stron co do uwzględniania ich praw lub obowiązków tam nabytych. Chodzi też o poszukiwanie takich rozwiązań, które w największym możliwym stopniu zapewnią bezkonfliktowe współżycie społeczeństw i narodów, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony podstawowych zasad i wartości własnego porządku prawnego. Stymulując dyskusję naukową we wskazanym obszarze, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego dążą do wywierania wpływu na  działalność sądów i innych organów publicznych, a także na praktykę prawniczą w ogóle – w ten sposób ułatwiając i wspierając realizację wskazanych celów.

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego są jedynym w Polsce periodykiem prawniczym poświęconym w całości zagadnieniom prywatnoprawnego obrotu transgranicznego. W czasopiśmie publikowane są prace badawcze z obszaru prawa prywatnego międzynarodowego (kolizyjnego), prawa porównawczego, międzynarodowego postępowania cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego oraz międzynarodowego arbitrażu. Ma ono charakter wysoce wyspecjalizowany. Kierowane jest do ekspertów zainteresowanych obrotem międzynarodowym: nie tylko naukowców, ale także praktyków poszukujących pogłębionych opracowań w tym zakresie. Czasopismo stanowi kontynuację ukazujących się w latach 1977-2000 Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego, które jeszcze w okresie sprzed transformacji społeczno-politycznej, w sposób pionierski podejmowały zagadnienia prawne obrotu gospodarczego, z uwzględnieniem perspektywy gospodarek rynkowych. Redakcja pragnie utrzymać ten prekursorski, wyspecjalizowany i międzynarodowy w treściach charakter czasopisma w nowej, rozszerzonej formule, obejmującej także zagadnienia wykraczające poza uregulowania transgranicznej wymiany handlowej.

Dotychczas w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego ukazywały się głównie opracowania w języku polskim. Kierowane były one przede wszystkim do czytelników w Polsce, ale również do wąskiej grupy specjalistów za granicą, którzy mieli możliwość zapoznania się z artykułami publikowanymi w języku polskim. Redakcja planuje stopniowe zwiększanie liczby publikacji w języku angielskim, w celu rozszerzenia docelowej grupy czytelników.

Artykuły opublikowane w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego dostępne są w kilku bazach danych: Copernicus, BazHum, CEEOL oraz w systemie informacji prawniczej Lex Omega. W bazie BazHum materiały zyskują otwarty dostęp po upływie dwóch lat od publikacji. Redakcja czasopisma i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie w najbliższym czasie udostępnianie wszystkich artykułów opublikowanych w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego w otwartym dostępie bez okresu karencji.

Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego stosuje procedury antyplagiatowe i antyduplikacyjne, standardy dotyczące unikania konfliktów interesów i innych zasad etycznych. Stosowane zasady etyki publikacyjnej są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE).