The artistic space of home in Fiodor Dostoevsky’s novel Crime and Punishment. The interface between semiotics and translationAbstrakt

Tatiana Jankowska

Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland

taniaj@op.pl

 

PRZESTRZEŃ ARTYSTYCZNA DOMU W POWIEŚCI ZBRODNIA I KARA FIODORA DOSTOJEWSKIEGO. NA STYKU SEMIOTYKI I PRZEKŁADU

Streszczenie

Przedmiotem zawartej w artykule analizy jest przestrzeń artystyczna domu w powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara. Analiza została przeprowadzona na podstawie oryginału i przekładu powieści na język angielski w celu ukazania istotnego wpływu semio-tyki na przekład. Do analizy zostały wybrane trzy typy pomieszczeń: pokój Raskolnikowa, mieszkanie lichwiarki i pokój Soni, które posłużyły jako przykład ilustracji języka przest-rzennych relacji, a jednocześnie stały się odzwierciedleniem zasadniczej funkcji znaków w sposobie postrzegania i interpretacji artystycznego świata utworu.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОМА В РОМАНЕ ФЁДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ. НА СТЫКЕ СЕМИОТИКИ И ПЕРЕВОДА

Резюме

Предметом предлагаемого в статье анализа является художественное пространство дома в романе Фёдора Михайловича Достоевского Преступление и наказание. Целью анализа, проведённого на основании текстов оригинала и перевода на английский язык, служит выявление существенного влияния семиотики на перевод.Анализ проводится на примере трёх типов помещений: комнаты Раскольникова, квартиры старухи и Сониной комнаты, которые отражают язык пространственных реляций, а также основополагающую функцию знаков в процессе восприятия и ин-терпретации художественного мира произведения.


Pobierz

Opublikowane : 2014-01-02


JankowskaT. (2014). The artistic space of home in Fiodor Dostoevsky’s novel Crime and Punishment. The interface between semiotics and translation. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3416

Tatiana Jankowska  taniaj@op.pl
Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).