PRAWA AUTORSKIE

  Prawa autorskie i dostęp 

„Przegląd Rusycystyczny” czasopismem wydawanym w wolnym dostępie (open access), co oznacza, że jego zawartość jest bezpłatnie dostępna dla wszystkich użytkowników bez potrzeby ubiegania się o specjalną zgodę Autorów lub wydawcy (na mocy licencji CC BY). Dzięki formule open access Autorzy mają prawo do umieszczania ostatecznej (wydawniczej) wersji swoich tekstów online, np. na swoich stronach, w repozytoriach i bazach danych po publikacji w „Przeglądzie Rusycystycznym”.

 

  Opłaty: 

„Przegląd Rusycystyczny” nie obciąża Autorów kosztami za zgłaszanie tekstów, proces recenzyjny, publikację, archiwizację ani dostęp pełnotekstowy.

 

  Archiwizacja: 

Zawartość „Przeglądu Rusycystycznego”, oprócz własnego archiwum na stronie czasopisma, jest archiwizowana w nastęαujących bazach danych: DOAJ, CEEOL, CEJSH, IC Journal Master LIST, ERIH Plus, SCOPUS.

 

  Autorzy i wymagania wobec nich: 

Zgłaszanie tekstów, proces recenzji i przygotowania do druku są bezpłatne. Przesłanie tekstu do „Przeglądu Rusycystycznego” nie wiąże się z utratą praw autorskich. Autorzy udzielają jednorazowej zgody na publikację oraz umieszczenie tekstu na stronie czasopisma i współpracujących z nim bazach danych. Kwartalnik „Przegląd Rusycystyczny” jest wydawany w otwartym dostępie (Open access), w związku z czym jego zawartość jest powszechnie dostępna bez opłat, a korzystanie z niej nie wymaga specjalnego pozwolenia Autorów i wydawcy (na mocy licencji CC BY).

Przesyłanie tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania konferencyjne, listy, noty) jest równoznaczne z akceptacją zasad etycznych „Przeglądu Rusycystycznego”. Autorzy składają deklarację autorstwa oraz ujawniają wszystkie organizacje, które przyczyniły się do powstania rękopisu (oświadczenie na temat wsparcia finansowego I instytucjonalnego). W publikacjach wieloautorskich indywidualny wkład każdego z autorów musi być określony w składanym do druku tekście (zob. sekcje „Zasady etyczne” i „Przesyłanie artykułów”.

Autorzy są zobowiązani do stosowania się do wymagań technicznych czasopisma i współpracy na etapach recenzji, korekty i redakcji tekstu (zob. sekcja “Proces recenzji”).