O czasopiśmie

 

 

  Zakres tematyczny czasopisma:

W „Przeglądzie Rusycystycznym” drukujemy studia, rozprawy, polemiki, omówienia, recenzje i sprawozdania z zakresu szeroko pojętej wiedzy o Rosji w języku polskim, rosyjskim lub angielskim. Główne dziedziny naszych zainteresowań to literaturoznawstwo i językoznawstwo. Czasopismo poświęcone jest poza tym metodyce nauczania literatury i języka rosyjskiego, ale także szeroko pojętym rosjoznawstwem. Drukujemy także prace komparatystyczne związane z Rosją.

Pismo adresowane jest do specjalistów, głównie akademickich rusycystów oraz studentów rusycystyki czy rosjoznawstwa.

Czasopismo od wielu lat jest listowane na European Research Index in Humanities z kategorią C. Zgodnie z decyzją MNiSzW za publikację w „Przeglądzie” nalicza się 70 punktów w sprawozdaniach naukowych. "Przegląd Rusycystyczny" został zaakceptowany przez bazę SCOPUS. Publikacje od pierwszego numeru w roku 2020 są już indeksowane w tej ważnej międzynarodowej bazie danych.

Przesyłając swoje prace do naszego kwartalnika, PT Autorzy wyrażają zgodę na ich udostępnianie w postaci elektronicznej oraz zezwalają na ujawnienie afiliacji i adresów poczty elektronicznej.

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadesłanych materiałów. Złożone do „Przeglądu Rusycystycznego” teksty trafiają do recenzji do wybitnych specjalistów z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Pismo redagowane jest przy udziale następujących gremiów kolegialnych:

 

Historia czasopisma

„Przegląd Rusycystyczny” powstał pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego i wydawany jest od 1976 roku. 

  Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelny 

Piotr Fast, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland (piotr.fast@gmail.com) 

Członkowie redakcji 

dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (micglu@umk.pl)

dr hab. Beata Pawletko, prof. UŚ, Uiwersytet Śląski w Katowicach (bpawletko@wp.pl

dr Justyna Pisarska, Uniwersytet Jagielloński (justynapisarska@o2.pl)

Sekretarz redakcji 

Anna Paszkowska, Uniwersytet Śląski, Poland (aa.paszkowska@gmail.com)

 

KOMITET REDAKCYJNY

Tadeusz Klimowicz (Uniwersytet Wrocławski, przewodniczący)

Franciszek Apanowicz (Uniwersytet Gdański)

Jens Herlth (Universitaet Freiburg, Szwajcaria)

Władimir Klimonow (Humboldt-Universität zu Berlin, Niemcy) 

Joanna Madloch (Montclair State University, USA)

Daria Nevskaya (Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Rosja)

Kadisza Nurgali (Евроазийский государственный университет, Kazachstan)

Antoaneta Olteanu (Universitatea din București)

Grzegorz Przebinda (Uniwersytet Jagielloński)

Barbara Stempczyńska (Uniwersytet Śląski)

Walerij Tiupa (Росийский государственный гуманитарный университет, Moskwa) 

Halina Waszkielewicz (Uniwersytet Jagielloński)

 

http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/about/editorialTeam

 

  Autorzy i wymagania wobec nich: 

Zgłaszanie tekstów, proces recenzji i przygotowania do druku są bezpłatne. Przesłanie tekstu do „Przeglądu Rusycystycznego” nie wiąże się z utratą praw autorskich. Autorzy udzielają jednorazowej zgody na publikację oraz umieszczenie tekstu na stronie czasopisma i współpracujących z nim bazach danych. Kwartalnik „Przegląd Rusycystyczny” jest wydawany w otwartym dostępie (Open access), w związku z czym jego zawartość jest powszechnie dostępna bez opłat, a korzystanie z niej nie wymaga specjalnego pozwolenia Autorów i wydawcy (na mocy licencji CC BY).

Przesyłanie tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania konferencyjne, listy, noty) jest równoznaczne z akceptacją zasad etycznych „Przeglądu Rusycystycznego”. Autorzy składają deklarację autorstwa oraz ujawniają wszystkie organizacje, które przyczyniły się do powstania rękopisu (oświadczenie na temat wsparcia finansowego I instytucjonalnego). W publikacjach wieloautorskich indywidualny wkład każdego z autorów musi być określony w składanym do druku tekście (zob. sekcje „Zasady etyczne” i „Przesyłanie artykułów”.

Autorzy są zobowiązani do stosowania się do wymagań technicznych czasopisma i współpracy na etapach recenzji, korekty i redakcji tekstu (zob. sekcja “Proces recenzji”).

 

  Przesyłanie tekstów: 

Autorzy przesyłają teksty za pośrednictwem internetowej platform czasopisma http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/.

Lista kontrolna. Przed zakończeniem procedury zgłaszania tekstu Autorzy są proszeni o sprawdzenie, czy ich manuskrypt spełnia następujące kryteria (w przeciwnym razie może zostać odesłany z prośbą o uzupełnienia):

 • Tekst nie był wcześniej publikowany i nie jest aktualnie przedmiotem recenzji w innym czasopiśmie lub pracy zbiorowej (lub zostało dodane stosowne wyjaśnienie w komentarzach do zgłaszanego tekstu).
 • Przesyłany plik jest w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • W miarę dostępności zostały załaczone linki URLs do pozycji w bibliografii.
 • Tekst został przygotowany z interlinią 1,5; czcionką 12-pt; z użyciem rozstrzelenia (nie podkreśleń lub kursywy) dla wyróżnień (oprócz adresów URL), a wszelkie ilustracje, schematy i tabele znajdują się we właściwym miejscu w tekście (nie na końcu).
 • Tekst został przygotowany zgodnie z wytycznymi technicznymi przedstawionymi w sekcji „Wskazówki dla Autorów”.
 • Uzupełniłem mój profil użytkownika o identyfikator ORCID oraz biogram.

Teksty zgłaszane do „Przeglądu Rusycystycznego” muszą być zgodne z profilem tematycznym czasopisma (zob. sekcje „Zakres tematyczny czasopisma” I „O czasopiśmie”. Autorzy są proszeni o dobór działu odpowiadającego charakterowi ich manuskryptu (działy czasopisma): Artykuły (artykuły problemowe); Recenzje (recenzje); Sprawozdania (sprawozdania konferencyjne); varia (rozmowy, polemiki, noty, nekrologi, listy i in.).

Po przesłaniu tekstu przez Autora jest on sprawdzany przez sekretarza redakcji pod względem zgodności z wytycznymi dla Autorów. Następnie tekst podlega ocenie Redaktora Naczelnego lub wyznaczonego przez niego członka redakcji (zgodność z profilem tematycznym czasopisma i oryginalność tekstu). Tekst niespełniający wspomnianych wymagań wstępnych może zostać odrzucony już na tym etapie, bez wysyłania do recenzentów zewnętrznych.

 

Wymagania techniczne:

 

Wskazówki dla Autorów

— czcionka Times New Roman 12 pt, interlinia 1,5

— wcięcia akapitowe powinny być dokonywane z pomocą narzędzia „Wcięcia” (nie przez tabulację).

 Przypisy dolne: numeracja ciągła, czcionka 10 pt

 

OPRACOWANIE PRZYPISÓW

a) inicjał, kropka, spacja, nazwisko autora lub redaktora, przecinek, spacja, tytuł (kursywa), przecinek, spacja, nazwa wydawnictwa, przecinek, miejsce wydania, przecinek, spacja, rok wydania, przecinek, spacja, „s.”, spacja, numer(y) stron(y), kropka;

M. Adamczyk-Garbowska, Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej, Ossolineum, Wrocław 1990.

E. Kasperski (red.),  Bachtin. Dialog – język – literatura, PWN, Warszawa 1983, s. 226–231.

b) teksty w czasopismach: inicjał, kropka, spacja, nazwisko autora lub redaktora, przecinek, spacja, tytuł artykułu (kursywa), przecinek, tytuł czasopisma w cudzysłowie bez przecinka, rok wydania, przecinek, numer (No., vol.), przecinek, s., numer(y) stron(y), kropka.

A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie” 1997, nr 6 (48), s. 5–33.

c) artykuły w pracach zbiorowych: inicjał, kropka, spacja, nazwisko autora lub redaktora, przecinek, spacja, „w:”, inicjał i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, tytuł pracy zbiorowej (kursywa), przecinek, nazwa wydawnictwa, przecinek, miejsce wydania, spacja, rok wydania, przecinek, „s.”, spacja, numer(y) stron(y);

M. Bachtin, Słowo w poezji i słowo w powieści, przekł. W. Grajewski, w: A. Burzyńska, M.P. Markowski (red.), Teorie literatury XX wieku. Antologia, Znak, Kraków 2007, s.123–156.

Б. М. Ейхенбаум, Литературная позиция Лермонтова, w: tegoż, О прозе. О поэзии. Сборник статей, Художественная литература, Ленинград 1986, s. 56–87.

d) odnośniki do pozycji opublikowanych alfabetem łacińskim powinny być sporządzone alfabetem łacińskim, podczas gdy rosyjskie — cyrylicą;

e) w przypadku adresów internetowych (URL) prosimy o podanie daty dostępu, np. www.onet.pl (25.01.2014).

Prosimy nie dodawać przypisów do tytułów i śródtytułów. 

Przykłady adresów bibliograficznych w przypisach:

 1. Erenburg, Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca, przeł. M. Popowska, Czytelnik, Warszawa 1988.
 2. Sholem, Chasydyzm w Polsce — ostatnia faza mistyki żydowskiej, w: tegoż, Mistycyzm żydowski, PIW, Warszawa 1997, s. 395–425.
 3. Łotman, Zagadnienia przestrzeni artystycznej w prozie Gogola, przekł. J. Faryno, w: E. Janus, M.R. Mayenowa (red.), Semio­tyka kultury, przedm. S. Żółkiewski, PIW, Warszawa 1977, s. 213–265.

П.Н. Денисов, В.В. Морковкин (ред.), Словарь сочетаемости слов русского языка, Астрель, АСТ, Mосква 2002.

Е.Л. Березович, Как меняются оценки ценностей (на примере русского САМОЛЮБИЕ), w: Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury — 25, UMCS, Lublin 2013, с. 181–199.

M. Hirsch, The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, vol. 29, nr 1, s. 104–107, http://www.columbia.edu/~mh2349/papers/generation.pdf (26.01.2014).

Wszystkie teksty powinny być zaopatrzone w dwa abstrakty: angielski i rosyjski (ok. 700–1000 znaków) z tytułami w tych językach.

Wskazówki dodatkowe (szczegółowe)

— kursywa: tytuły (z wyjątkiem tytułów czasopism) i zwroty obcojęzyczne, np. sine qua non, de facto, a prori (kursywa nie obejmuje znaków interpunkcyjnych oddzielających różne tytuły lub zwroty obcojęzyczne). UWAGA: w innych przypadkach nie stosujemy kursywy: wszystkie cytaty drukiem prostym w cudzysłowie),

 — tytuły czasopism — drukiem prostym w cudzysłowie,

— sygnalizując skrócenie cytatu (wycięcie fragmentu), używamy wielokropka w nawiasie kwadratowym […], oddzielonego spacjami od reszty tekstu (tak również sygnalizujemy wycięcie fragmentu początkowego, jeśli cytat nie zaczyna się od początku zdania, i końcowego, jeśli cytat został urwany przed końcem zdania),

— cytaty dłuższe niż trzylinijkowe przytaczamy bez cudzysłowu, oddzielając je z obu stron dodatkową interlinią cytaty w cytatach zaznaczamy za pomocą tzw. pazurków — otwierający Alt+0145 (‘), zamykający Alt+0146 (’)

 

W tekście głównym, gdy nazwisko występuje po raz pierwszy, podajemy je z pełnym imieniem; nigdy w tekście głównym nie podajemy nazwisk z inicjałami.

W przypadku prac tłumaczonych w adresach bibliograficznych ZAWSZE podajemy inicjał i nazwisko tłumacza (przeł. X. Xxxx).

W przypadku odwołania do pracy już cytowanej podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, zaś po przecinku początek tytułu z wielokropkiem (nie z trzema kropkami) i po przecinku numer strony, po którym stawiamy kropkę (np. J. Łotman, Zagadnienia przest­rzeni artystycznej…, s. 215). Jeśli powołujemy się na pracę przywołaną w poprzednim przypisie, odsyłamy notą „Tamże, s. xxx”).

Nie stosujemy skrótów w rodzaju Ibidem, Ibid., Idem, Eadem, op. cit., ani dz. cyt. itp. Jeśli przywołujemy pracę poprzednio cytowanego autora, odsyłamy do niego zwrotem „Tegoż (Tejże)” i po przecinku podajemy tytuł i pozostałe dane publikacji.

 

PRZYGOTOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

Pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą powinny zostać poddane transliteracji. Najwygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z serwisu internetowego: https://www.ushuaia.pl/transliterate i wybór opcji transliteracji: rosyjski BGN-PCGN. Pozycje, które w tekście artykułu są przywoływane w przypisach dolnych w oryginalnej pisowni, powinny znaleźć się w bibliografii załącznikowej na końcu tekstu w następującej postaci:

Przykład tekstu z cytowaną pozycją w cyrylicy:

Полное описание интерференции в контактной ситуации возможно только с учетом спектра экстралингвистических (психологических, социокультурных) факторов, на которые указывает Вайнрайх1.

1 У. Вайнрайх, Языковые контакты, «Вища школа», Киев 1979, с. 25-26.

Przykład umieszczenia cytowanej pozycji w bibliografii załącznikowej na końcu tekstu (transliteracja + wersja oryginalna w nawiasach kwadratowych) – zapis wg standardu MLA (https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/writing-a-bibliography-mla-format):

Weinreich, Uriel. Yazykovyye kontakty, Kiyev: “Vishcha shkola”, 1979 [Вайнрайх, Урьель. Языковые контакты, Киев: “Вища школа”, 1979]

W przypadku pozycji zapisanych alfabetem łacińskim w oryginale (np. po polsku, po angielsku, po niemiecku) nie dokonujemy transliteracji na cyrylicę.

W bibliografii załącznikowej umieszczamy wszystkie cytowane w artykule pozycje (również te, które były poddawane transliteracji)

 

Przykładowa bibliografia:

Kasatkin, Leonid. Ed. Russkaya derevnya v rasskazakh yeyo zhiteley. Moskva: AST-PRESS, 2009 [Касаткин, Леонид. Ред. Русская деревня в рассказах ее жителей. Москва: АСТ-ПРЕСС, 2009].

Kiklewicz, Aleksander. Aspekty teorii względności lingwistycznej. Olsztyn: CBEW, 2007.

Kibrik, Aleksandr. “Tri akhillesovy pyaty funktsionalizma.” Tipologiya i teoriya yazyka. Ot opisaniya k ob’’yasneniyu. Rakhilina, Yekaterina, and Testelets, Yakov. Eds. Moskva: Yazyki russkoy kul’tury, 1999: 36–49 [Кибрик, Александр. “Три ахиллесовы пяты функционализма.” Типология и теория языка. От описания к объяснению. Рахилина, Екатерина, and Костелец, Яков. Eds. Москва: Языки русской культуры, 1999: 36-49].

Wilczyńska, Elwira. “Dzieciństwo i dziecko w narracjach pamiętnikarek chłopskich.” Litteraria Copernicana, 2017, no. 3(23): 37–51 <http://dx.doi.org/10.12775/LC.2017.049>.

 

 

Metadane w pliku

Prosimy także o zamieszczenie w pliku z artykułem następujących metadanych:

1) biogramu oraz numeru ORCID autora,
2) streszczeń w języku polskim, rosyjskim i angielskim wraz z tłumaczeniami tytułów,
3) słów kluczowych w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

 

  Proces recenzji: 

Wszystkie zgłaszane teksty podlegają ocenie recenzyjnej (artykuły problemowe, recenzje, sprawozdania, listy, noty).

 1. Po przesłaniu tekstu przez Autora za pośrednictwem platformy czasopisma jest on sprawdzany przez aekretarza redakcji pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi.
 2. Następnie artykuł jest analizowany przez redaktora naczelnego lub wyznaczonego przez niego członka redakcji (pod kątem zgodności z profilem tematycznym czasopisma i oryginalności). Tekst niespełniający tych wstępnych kryteriów może być odrzucony już na tym etapie bez wysyłania do recenzentów zewnętrznych.
 3. Sekretarz redakcji wysyła zaproszenia do recenzji ekspertom z danej dziedziny w celu wyznaczneia dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku odmowy eksperci proszeni są o zasugerowanie alternatywnych recenzentów.
 4. Recenzenci (poprzez formularz recenzyjny na platformie) zgłaszają opinie na temat ocenianego tekstu z rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia tekstu. Możliwe są również sugestie poprawek (oznaczane jako poważne lub drobne).
 5. Redaktor naczelny na podstawie recenzji podejmuje ostateczną decyzję w sprawie publikacji artykułu. W przypadku dużych rozbieżności między recenzjami możliwe jest powołanie dodatkowych ekspertów.
 6. Ostateczna decyzja, czy opublikować artykuł, zażądać poprawek, czy dokonać odrzuczenia manuskryptu należy do redaktora naczelnego. 
 7. Sekretarz za pośrednictwem platformy (wiadomość mailowa) informuje Autora o decyzji redakcji z wyraźną konkluzją, czy tekst został: przyjęty do publikacji; przyjęty pod warunkiem wprowadzenia poprawek; odrzucony.
 8. Jeśli Autor(zy) nie zgadza(ją) się uwagami recenzentów, są zobowiązani do przedstawienia adekwatnych kontrargumentów za pomocą narzędzia „dyskusja” na platformie czasopisma. Jeśli pomimo dyskusji nie uda się osiągnąć konsensusu, Autorzy mają również prawo do wycofania swojego tekstu na tym etapie.
 9. Przyjmując uwagi recenzentów, Autorzy są zobligowani do ich naniesienia i wczytania poprawionej wersji artykułu na platformę w ciągu 14 dni. Artykuły przesłane po tym terminie zostaną opublikowane w późniejszych numerach czasopisma.

 

  Zasady etyczne: 

Wydawca czasopisma „Przegląd Rusycystyczny” i jego redakcja stosują procedury  przeciwdziałania zjawiskom guest-authorship i ghostwriting (fikcyjne autorstwo i teksty zlecane osobom trzecim) i politykę antyplagiatową, jak również zasady przejrzystości informacji na temat osób i instytucji, które miały udział w powstaniu manuskryptów (wkład finansowy, techniczny i in.). W naszym czasopiśmie wzorujemy się na zasadach Komitetu Etyki Publikacyjnej (Committee of Publication Ethics’ Code of Conduct). W przypadku wykrycia plagiatów, zjawisk guest, fałszowania danych lub podwójnych publikacji, zespół redakcyjny „Przeglądu Rusycystycznego” żąda od Autorów wyjaśnień i podejmuje odpowiednie kroki zgodnie z wytycznymi Publishing Ethics Resource Kit (PERK).

Aby zapobiec zjawisku ghostwrting (przypadki, w których osoba, która wniosła istotny wkład w powstanie tekstu nie jest wymieniona jako autor) i guestauthorship (przypadki, kiedy dana osoba figuruje wśród autorów tekstu mimo znikomego wkłądu w jego powstanie lub jego braku) wszyscy Autorzy są obligowani do złożenia deklaracji, że składany do recenzji tekst jest oryginalnym efektem ich własnych badań. W przypadku prac wieloautorskich, Autorzy proszeni są do wymienienia wszystkich osób (szczególnie z wkładem autorskim) i instytucji („financial disclosure”), jak również ich procentowego wkładu w przygotowanie tekstu, jego koncepcji, metodologii i metodyki. Największa odpowiedzialność spoczywa na Autorze zgłaszającym tekst, ale dotyczy również pozostałych Autorów. Zespół redakcyjny jest zobowiązany do zachowania ścisłej poufności procesu recenzyjnego.

Czytelnicy mogą korzystać z zawartości czasopisma dzięki dostępowi poprzez naszą stronę internetową i bazy danych na mocy licencji CC BY.

Zgłaszanie tekstów, proces recenzyjny, publikacja, archiwizacja i dostęp pełnotekstowy są dla autorów bezpłatne.

Autorzy zgłaszający swoje teksty do „Przeglądu Rusycystycznego” nie tracą praw autorskich. Udzielają jednorazowo prawa do publikacji oraz umieszczenia swoich tekstów na stronie czasopisma i we współpracujących z nami bazach danych.

 

  Prawa autorskie i dostęp 

„Przegląd Rusycystyczny” czasopismem wydawanym w wolnym dostępie (open access), co oznacza, że jego zawartość jest bezpłatnie dostępna dla wszystkich użytkowników bez potrzeby ubiegania się o specjalną zgodę Autorów lub wydawcy (na mocy licencji CC BY). Dzięki formule open access Autorzy mają prawo do umieszczania ostatecznej (wydawniczej) wersji swoich tekstów online, np. na swoich stronach, w repozytoriach i bazach danych po publikacji w „Przeglądzie Rusycystycznym”.

 

  Opłaty: 

„Przegląd Rusycystyczny” nie obciąża Autorów kosztami za zgłaszanie tekstów, proces recenzyjny, publikację, archiwizację ani dostęp pełnotekstowy.

 

  Archiwizacja: 

Zawartość „Przeglądu Rusycystycznego”, oprócz własnego archiwum na stronie czasopisma, jest archiwizowana w nastęαujących bazach danych: DOAJ, CEEOL, CEJSH, IC Journal Master LIST, ERIH Plus, SCOPUS.

 

  Wydawca i administrator:

Właścicielem czasopisma „Przegląd Rusycystyczny” jest Polskie Towarzystwo Rusycystyczne. Czasopismo jest współwydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (University of Silesia Publishing House).

 

  Ochrona prywatności: 

Nazwiska i adresy mailowe Autorów używane są wyłącznie do celów związanych z publikacją tekstów i nie są udostępniane innym organizacjom.

 

  Adres strony internetowej: http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/index

  Częstotliwość publikacji: 

Czasopismo ukazuje się raz na kwartał (4 numery w ciągu roku).