PROCES RECENZJI

 • Proces recenzji: 

  Wszystkie zgłaszane teksty podlegają ocenie recenzyjnej (artykuły problemowe, recenzje, sprawozdania, listy, noty).

  1. Po przesłaniu tekstu przez Autora za pośrednictwem platformy czasopisma jest on sprawdzany przez sekretarza redakcji pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi.
  2. Następnie artykuł jest analizowany przez redaktora naczelnego lub wyznaczonego przez niego członka redakcji (pod kątem zgodności z profilem tematycznym czasopisma i oryginalności). Tekst niespełniający tych wstępnych kryteriów może być odrzucony już na tym etapie bez wysyłania do recenzentów zewnętrznych.
  3. Sekretarz redakcji wysyła zaproszenia do recenzji ekspertom z danej dziedziny w celu wyznaczneia dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku odmowy eksperci proszeni są o zasugerowanie alternatywnych recenzentów.
  4. Recenzenci (poprzez formularz recenzyjny na platformie) zgłaszają opinie na temat ocenianego tekstu z rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia tekstu. Możliwe są również sugestie poprawek (oznaczane jako poważne lub drobne).
  5. Redaktor naczelny na podstawie recenzji podejmuje ostateczną decyzję w sprawie publikacji artykułu. W przypadku dużych rozbieżności między recenzjami możliwe jest powołanie dodatkowych ekspertów.
  6. Ostateczna decyzja, czy opublikować artykuł, zażądać poprawek, czy dokonać odrzuczenia manuskryptu należy do redaktora naczelnego. 
  7. Sekretarz za pośrednictwem platformy (wiadomość mailowa) informuje Autora o decyzji redakcji z wyraźną konkluzją, czy tekst został: przyjęty do publikacji; przyjęty pod warunkiem wprowadzenia poprawek; odrzucony.
  8. Jeśli Autor(zy) nie zgadza(ją) się uwagami recenzentów, są zobowiązani do przedstawienia adekwatnych kontrargumentów za pomocą narzędzia „dyskusja” na platformie czasopisma. Jeśli pomimo dyskusji nie uda się osiągnąć konsensusu, Autorzy mają również prawo do wycofania swojego tekstu na tym etapie.
  9. Przyjmując uwagi recenzentów, Autorzy są zobligowani do ich naniesienia i wczytania poprawionej wersji artykułu na platformę w ciągu 14 dni. Artykuły przesłane po tym terminie zostaną opublikowane w późniejszych numerach czasopisma.