Podmiotowo-predykatywne relacje w zdaniach z przysłówkową formą у сущ.род.п.Abstrakt

Nam Hye Hyun

Yonsei University, Seoul, Korea

PRZ.RUS@op.pl

 

PODMIOTOWO-PREDYKATYWNE RELACJE W ZDANIACH Z PRZYSŁÓWKOWĄ FORMĄ У СУЩ.РОД.П

Streszczenie

W niniejszym artykule zanalizowane zostały relacje podmiotowo-orzeczeniowe w kon-strukcji у сущ.род.п, która jest podstawową formą przekazującą informacje o człowieku, powszechnie używaną w języku rosyjskim.Prymarne znaczenie lokatywne przyimka „у” warunkuje łączliwość denotatywnego aspektu podmiotowości posesora z interpretacją okolicznikową (miejsca). W większości przypadków podmiotowy status posesora w konstrukcji у сущ.род.п. podkreślany jest tema-tycznie i referencyjnie.Posesor jest referencyjnie określony, wskazany przez poprzedzający tekst, często stanowi punkt odniesienia wobec tego, co jest przedstawione. Sytuacja natomiast określona przez pozostałą część zdania występuje jako cecha przypisana posesorowi. W ten sposób między posesorem w у сущ.род.п. a pozostałą częścią zdania zachodzą określone relacje podmioto-woorzeczeniowe. 

SUBJECT-PREDICATE RELATIONS OF THE SENTENSES WITH PREPOSITIONAL PHRASE U

Summary

This article is devoted to the subject-predicate relations of the construction with a preposition u, which is the basic means for transmitting a message about a person, and therefore widespread in Russian. The original locative meaning of the preposition u causes conjugation of denotative aspects of subjectivity with its spatial interpretation (place). In most cases the subjectivity of a possessor in the prepositional phrase u is supported by the-maticity and referential definiteness. Therefore, the possessor, given by the previous text, is often represented as a starting point of the situation. And the situation, described by the other parts of the sentence, serves as a property or state attributed to the possessor. Thus, a subject-predicate relation is established between the possessor in the prepositional phrase u and the other parts of the sentence. 


Pobierz

Opublikowane : 2014-01-02


HyunN. (2014). Podmiotowo-predykatywne relacje w zdaniach z przysłówkową formą у сущ.род.п. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3421

Nam Hye Hyun  PRZ.RUS@op.pl
Yonsei University, Seoul, Korea  Korea PołudniowaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).