Динамика значения концептов справедливость и закон в современной РоссииAbstrakt

Michaił Łabaszczuk

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, Poland

labashchuk@gmail.com

 

DYNAMIKA ZNACZENIA KONCEPTÓW SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWO WE WSPÓŁCZESNEJ ROSJI

Streszczenie

Przedmiotem analizy jest swoistość relacji pomiędzy kategoriami „osobowość” i „społeczeństwo” na przykładzie konceptów sprawiedliwość i prawo. Społeczeństwo jako kategorię abstrakcyjną w przedstawionym podejściu uznaje się za część osobowości, a nie na odwrót, jak było to w teoriach tradycyjnych. Etyka społeczna i moralność osobista są analizowane w artykule jako pojęcia przeciwstawne. W ostatnich dziesięcioleciach w Rosji dochodzi do deformacji wartości etycznych, wskutek czego element duchowy w społeczeń-stwie jest coraz wyraźniej eliminowany. Niemniej rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Rosji prowadzi do tego, że zmienia się model tradycyjnego przeciwstawiania się państwa i wspólnoty, co ma pozytywne znaczenie społeczne. 

THE DYNAMICS OF CONCEPTS СПРАВЕДЛИВОСТЬ (“JUSTICE”) AND ЗАКОН (“LAW”) IN MODERN RUSSIA

Summary

This article investigates a relation between two social categories: personality and society exemplified by the concepts of справедливость (“justice”) and закон (“law”). In contrary to traditional theories, society, as an abstract and constructivist category, is conceived as part of personality. Also social and personal moral are examined as being contrasted to each other. Over the last twenty years, Russia suffers from a deformation of moral values resulting in elimination of a spiritual element in Russian society. On the other hand, the development of civic society in Russia leads to important changes that have a positive social impact. One of the changes is a reduction of the model of traditional opposition between the state and the community. 


Pobierz

Opublikowane : 2014-01-02


ŁabaszczukM. (2014). Динамика значения концептов справедливость и закон в современной России. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3422

Michaił Łabaszczuk  labashchuk@gmail.com
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).