Dźwięk [м] na ćwiczeniach z emisji głosu nauczyciela języka rosyjskiegoAbstrakt

Magdalena Zaorska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland

magzaorska@gmail.com

 

ЗВУК [М] НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФОНАЦИИ ГОЛОСА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  РУССКОГО ЯЗЫКА

Резюме

Статья посвящена месту, какое занимает звук [м] в работе над техникой речи (ды-хание, фонация, артикуляция) преподавателя русского языка. Автор знакомит читателя с научным мнением сотрудников Кафедры сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства  относительно упражнений, которые базируются на анализированном звуке. В первой части статьи даётся теоретическое обоснование использования звука [м] в процессе работы над голосом. Во второй части предлагаются дыхательные, фонационные и дикционные упражнения со звуком [м], которые могут быть также использованы на занятиях по практической фонетике русского языка.

SOUND [M] IN CLASSES IN THE VOICE PRODUCTION OF THE RUSSIAN LANGUAGE TEACHER

Summary

The article is devoted to the place, which sound [m] takes in work on the broadly defined speech technique (breathing, phonation, articulation) of the Russian language teacher. The author introduces a scientific opinion of the lecturers of the Voice & Speech Department of  Saint Petersburg State Theatre Arts Academy relating to the exercises based on the analysed sound. In the first part of the article a theoretical approach of the use of sound [m] in the process of working on the voice has been presented. In the second part the breathing, voice production and diction exercises with sound [m], which can be used as a material to work on pronunciation in practical phonetics of Russian language, have been proposed.


Pobierz

Opublikowane : 2014-01-02


ZaorskaM. (2014). Dźwięk [м] na ćwiczeniach z emisji głosu nauczyciela języka rosyjskiego. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3423

Magdalena Zaorska  magzaorska@gmail.com
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).