Kilka głosów o czasopiśmiennictwie rosyjskim początku XIX wiekuAbstrakt

Magdalena Dąbrowska

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland

dabrowska_m@o2.pl

 

НЕСКОЛЬКО ВЫСКАЗЫВАНИЙ О РУССКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

Резюме

Статья посвящена процессам становления теоретических знаний о периодических изданиях в России в начале XIX века. Она состоит из трех частей: 1) вступление (периодизация; анализ Ра­ссуждения об обяза­нностях журна­листов… Михаила Ло-моносова, 1755; и др.); 2) рассмотрение статей, напечатанных в журналах „Лицей” (Полезны ли журна­лы? Ивана Мартынова, 1806), „Санкт-Петербургский вестник” (Нечто о журна­ла­х Дмитрия Дашкова, 1812) и „Вестник Европы” (Нечто о журна­ла­х, 1815); 3) заключение (принцип эпохи Просвещения „приятное и полезное”, развитие литературной критики; и др.).

 

THE SEVERAL VOICES ABOUT THE RUSSIAN PERIODICAL PRESS IN THE EARLY 19TH CENTURY

Summary

The article presents the formation process of the theoretical views on the periodical press in Russia in the early 19th century. It consists of three parts: 1) the introduction (periodiza-tion, analysis of the Dissertation on the Duties of Journalists… by Mikhail Lomonosov, 1755, etc.); 2) the analysis of the articles in the periodicals “Licey” (Are the magazines useful? by Ivan Martinov, 1806), “Sankt-Peterburskij vestnik” (Few words on magazines by Dmitry Dashkov, 1812) and “Vestnik Evropy” (Few words on magazines, 1815); 3) the conclusions (principle of the Enlightenment period “Pleasant and Useful”, development of the literary criticism etc.). 


Pobierz

Opublikowane : 2013-10-15


DąbrowskaM. (2013). Kilka głosów o czasopiśmiennictwie rosyjskim początku XIX wieku. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3454

Magdalena Dąbrowska  dabrowska_m@o2.pl
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).