O „Świętej Wspólnocie”, rewolucji i Antychryście. Religijne poszukiwania inteligencji rosyjskiej na przełomie XIX i XX wiekuAbstrakt

Iwona Krycka-Michnowska

iekrycka@uw.edu.pl

 

О „СВЯТОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ”, РЕВОЛЮЦИИ И AНТИХРИСТЕ. ИЗ ИСТОРИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ИСКАНИЙ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НА РУБЕЖЕ XIX И XX ВВ.

Резюме

Одними из инициаторов обновления русской религиозной жизни на рубеже веков были Зинаида Гиппиус (1869–1945) и Дмитрий Мережковский (1865–1941), предпри-нявшие попытку создать «святую общественность» как предтечу Bселенской Церкви и организовать Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге в 1901–1903 гг. Эти мероприятия описала Зинаида Гиппиус в своих дневниках, мемуарах, письмах и эссе, представляющих собой ценный материал по русской культуре и истории. Со-поставление этих текстов позволяет раскрыть эволюцию идейной позиции их автора, его непростое отношение к Богу, религии, власти и государству.

THE “HOLY COMMUNITY,” THE REVOLUTION AND THE ANTICHRIST. THE HISTORY OF THE RELIGIOUS QUEST RUSSIAN INTELLIGENTSIA IN THE LATE 19th AND EARLY 20th  CENTURIES

Summary

One of the main initiators of the Russian renewal of religious life in the late nineteenth and early twentieth centuries were Zinaida Hippius (1869–1945) and Dmitry Merezhkovsky. Their most important project was an attempt to create a “holy community” as an origin of the ecumenical Church, and alternative to “historical Churches” and organization of the Religious-Philosophical Meetings (1901–1903) in St. Petersburg. This initiative is descri-bed in Zinaida Hippius’ diaries and memoirs, which is the subject of our reflections in this article. The confrontation of these texts, which are valuable material about Russian culture and history, reveals the evolution of the author’s ideological stance, her complex relationship to God, religion, government and the state.


Pobierz

Opublikowane : 2013-10-15


Krycka-MichnowskaI. (2013). O „Świętej Wspólnocie”, rewolucji i Antychryście. Religijne poszukiwania inteligencji rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3456

Iwona Krycka-Michnowska  iekrycka@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).