Słowiki, baśnie i dwugłowy orzeł. Mit imperium w li-teraturze rosyjskiejAbstrakt

Bożena Żejmo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Poland

bozena.zejmo@umk.pl

 

СОЛОВЬИ, БАСНИ И ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ. МИФ ИМПЕРИИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Резюме

В основе данной статьи лежит представление о тесной взаимосвязи русской литера-туры XVIII–XX века и имперской идеологии. В XVIII веке попытки национально-госу-дарственной самоидентификации осуществлялись в значительной степени в опоре на опыт поэтической рефлексии о России, накопленный в те годы прежде всего авторами од. Оды Василия Петрова, Александра Сумарокова, Гавриила Державина — это не толь-ко система риторических фигур, но и определенная доктрина, которая глубоко проникла в общественно-политическую жизнь России. В XIX веке главным певцом имперской идеи был поэт и политический мыслитель Федор Тютчев, мечтающий о России как инкарнации Восточной Империи. Выработанные русскими литераторами стратегии формирования имперского самосознания продолжают современные писатели, прежде всего представители деревенской прозы.

NIGHTINGALES, FAIRY TALES AND THE DOUBLE-HEADED EAGLE. THE MYTH OF EMPIRE IN RUSSIAN LITERATURE

Summary

The purpose of this article is to present the relationship between Russian literature and imperial ideology. In the eighteenth century, the attempts of nation-states to self-identifi-cation corresponded with the artistic visions of then poets. Odes written by such authors as Petrove, Sumarokov and Derzhavin represented doctrines, which played an important role in social and political life of Russia.In the nineteenth century the main eulogist of imperial idea was a poet and political thinker Fyodor Tyutchev, who dreamed of Tsarist Russia as an incarnation of the Empire of the East.The fall of the Soviet Union has created favorable circumstances for the mythological rebirth. Among the writers who have taken up the fight for the revival of the imperial Russian identity, distinguished themselves particularly representatives of “village prose” (Belov, Rasputin, Astafyev and Lichutin). 


Pobierz

Opublikowane : 2013-10-15


ŻejmoB. (2013). Słowiki, baśnie i dwugłowy orzeł. Mit imperium w li-teraturze rosyjskiej. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3457

Bożena Żejmo  bozena.zejmo@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).