S.N.U.F.F. — utopia zrealizowana (o pewnym aspekcie powieści Wiktora Pielewina)Abstrakt

Andrzej Polak

Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland

andrzejpolakus@op.pl

 

S.N.U.F.F. — РЕАЛИЗОВАННАЯ УТОПИЯ

РезюмеНастоящая статья посвящена роману Виктора Пелевина (S.N.U.F.F., 2011). Её автор обсуждает один из более интересных аспектов произведения, а именно, содержащиеся в нём всякого рода намёки на реальные события нашего времени. Их довольно много. Как сама форма изображенного мира, разделенного на два вражеских и соперничающих друг с другом государства, так и характер сложившихся в них отношений позволяют заметить ряд процессов и явлений, известных нам из политической и общественной жизни. Государственный строй Бизантиума и Уркаганата, существующие там кон-фликты, существенная роль средств массовой информации и мира рекламы — со всем этим мы уже знакомы. Представленные в произведении войны в значительной степени напоминают сражения, которые случаются в «нашем» мире. Привлечены ре-алии как современной России, так и широко понимаемого Запада. Всё это позволяет воспринимать S.N.U.F.F. не только как постмодернистский роман, но прежде всего как социальную и политическую сатиру. 

S.N.U.F.F. — THE EMBODIED UTOPIA

Summary

The following paper concerns Victor Pelevin’s newest novel. The author discusses one of the most interesting aspects of the work; more specifically, the allusions and references to our reality that are present within its storytelling. There are many of them.  Not only the shape of the world itself, a world divided into two hostile and competing nations, but also the relationships within these nations do resemble processes and phenomena present in our time. The regimes of Bizantium and Urkagana, the divisions within them, and the deciding roles of mass media and the world of advertising seem vaguely familiar to us. Wars to a great degree seem to be inspired by conflicts that exist in “our” world. Such a picture brings to mind the realities of not only modern Russia but also the West, understood in a wide sense. All of this allows us to view S.N.U.F.F. not only as a post-modernist novel, but, above all, as a social and political satire. 


Pobierz

Opublikowane : 2013-10-15


PolakA. (2013). S.N.U.F.F. — utopia zrealizowana (o pewnym aspekcie powieści Wiktora Pielewina). Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3461

Andrzej Polak  andrzejpolakus@op.pl
Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).