Adaptacja morfologiczna anglicyzmów w języku rosyjskim .Abstrakt

Magdalena Rybczyńska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Poland

rybczynska.magda@gmail.com

 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме

Освоение англицизмов в русском языке происходит на разных уровнях, начиная с фонологического, который позволяет определить грамматические категории заимствования. Следующий уровень это морфологическое освоение. В настоящей статьe доказывается, что слова усваиваются согласно правилам языка-реципиента. Анализ англицимов из „Комсомольской правды” подтверждает, что они принимают формы множественного числа и склоняются как русские слова.

THE MORPHOLOGICAL ASSIMILATION OF ANGLICISMS IN RUSSIAN LANGUAGE

Summary

The adaptation of English loanwords into Russian takes place on different levels, starting with phonological one, which helps to decide on the category of anglicisms. The next step is morphological assimilation, which is proved here to follow the rules of the recipient lan-guage. The analysis of anglicisms used in the Russian newspaper shows that borrowings are adapted by native markers of declension, plurality and inflection. The paper also emphasises the influence of semantics and external factors on the assimilation process


Pobierz

Opublikowane : 2013-10-15


RybczyńskaM. (2013). Adaptacja morfologiczna anglicyzmów w języku rosyjskim . Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3464

Magdalena Rybczyńska  rybczynska.magda@gmail.com
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).