O której godzinie „święty ogień” zstępuje do Grobu Pańskiego? Kilka uwag na marginesie polskich przekładów najstarszego ruskiego itinerariumAbstrakt

Tomasz Hodana

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

hodana@interia.pl

 

В КОТОРОМ ЧАСУ "БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ" НИСХОДИТ В ГРОБ ГОСПОДЕНЬ? НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТОК НА ПОЛЯХ ПОЛЬСКИЬ ПЕРЕВОДОВ ДРЕВНЕЙШЕГО РУССКОГО ХОЖДЕНИЯ

Резюме

Статья является комментарием к двум польским переводам Хожения игумена Даниила, классического произведения древнерусской письменности, созданного в начале XII в. Автор статьи сосредотачивает внимание на ошибках, появившихся в польскоязычных вариантах описания великосубботней церемонии Святого Света в иерусалимском храме воскресения Христова. непоследовательность и ошибки, наблюдаемые в обоих польских переводах данного фрагмента Хожения, связаны с неправильным пониманием выражений «часы ночи» и «часы дня». Эти определения встречаются также в ряде книг Священного Писания и отражают характерное для Палестины понимание суток и очередных времен ночи и дня.

AT WHAT TIME “THE HOLY FIRE” DESCENDS TO THE HOLY SEPULCHRE? SOME REMARKS ON THE MARGIN OF POLISH TRANSLATIONS OF THE OLDEST TRAVELOGUE OF KIEVAN RUS’

Summary

The article comments on the two Polish translations of The Pilgrimage of the Abbot Daniel, a classic work of travel writing of Kievan Rus’, which was written in the early 12th century. The author focuses on describing translation errors which occur while detailing the descent of the “Holy Fire” ceremony, which took place on Great Saturday in the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. The errors and inconsistencies found in both Polish translations in this particular passage stem from a misunderstanding of the original terms “hours of the night” and “hours of the day”. These terms, used also by the authors of the books of the Bible, reflect the characteristic Palestinian way of understanding day as well as the way of identifying parts of the night and day.


Pobierz

Opublikowane : 2013-01-02


HodanaT. (2013). O której godzinie „święty ogień” zstępuje do Grobu Pańskiego? Kilka uwag na marginesie polskich przekładów najstarszego ruskiego itinerarium. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3500

Tomasz Hodana  hodanat@wp.pl
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).