„Rozkopywanie grobów”. Idee filozofii Nikołaja Fiodorowa w powieści Jurija Trifonowa Drugie życieAbstrakt

Janusz Świeży

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

swiezyj@gmail.com

 

„ROZKOPYWANIE GROBÓW” IDEE FILOZOFII NIKOŁAJA FIODOROWA W POWIEŚCI JURIJA TRIFONOWA DRUGIE ŻYCIE

Streszczenie

W artykule starano się wykazać, że w mikropowieści Drugie życie uwidacznia się znaczny wpływ Filozofii wspólnego czynu. Trifonow znał dzieło Nikołaja Fiodorowa i wykorzystał je na różnych poziomach swego utworu. Nie jest przypadkiem, że jedna z postaci nosi nazwisko Fiodorow. W kluczu „filozofii nieśmiertelności” przeanalizowane zostały m.in.: forma utworu (narracja); imię, patronimik i nazwisko głównego bohatera, Siergieja Afanasjewicza Troickiego; zawód i zainteresowania bohatera; rozumienie roli osoby w dziejach oraz metoda badań historycznych, określona jako „rozkopywanie grobów”; kult ojca i wszystkich przodków; motyw domowego archiwum bohatera, a przede wszystkim — odrzucenie przez niego śmierci jako faktu ostatecznego i koniecznego.

“DIGGING UP GRAVES”THE INFLUENCE OF PHILOSOPHY OF THE COMMON TASK BY NIKOLAI FEDOROV ON YURI TRIFONOV’S NOVELETTE ANOTHER LIFE

Summary

The present article demonstrates how Nikolai Fedorov’s Philosopy of the Common Task influenced Yuri Trifonov’s novelette Another Life. Trifonov was familiar with Fedorov’s work, and it is meaningful that one Trifonov’s characters’ is named Fedorov. This paper 


Pobierz

Opublikowane : 2013-01-02


ŚwieżyJ. (2013). „Rozkopywanie grobów”. Idee filozofii Nikołaja Fiodorowa w powieści Jurija Trifonowa Drugie życie. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3502

Janusz Świeży  swiezyj@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).