O (starych) problemach z (nowymi) zapożyczeniami — na materiale rosyjskiej leksyki kulinarnejAbstrakt

Ewa Białek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lublin, Poland

ebialek@vp.pl

 

О СТАРЫХ ПРОБЛЕМАХ С (НОВЫМИ) ЗАИМСТОВОВАНИЯМИ — НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ КУЛИНАРНОЙ ЛЕКСИКИ

Резюме

Предмет анализа в данной статье — заимствования в русской кулинарной лексике. Автор приводит примеры заимствований — названий сладостей, напитков, фруктов, овощей и блюд. в работе обсуждается рост количества англицизмов, итальянизмов и японизмов в современном русском языке. Правила правописания и произношения иностранной лексики на начальных стадиях адаптации отличаются нестабильностью, что влечет за собой языковой хаос и наличие в речевом обиходе нескольких фоне-тических и графических вариантов. Кроме заимствований, прочно вошедших в язык и известных его пользователям, в меню и рекламе ресторанных заведений, присутствует окказиональная лексика. Автор рассматривает возможность замены некоторых за-имствований отечественными (русскими) словами. С этой целью среди российских студентов был проведен краткий опрос, результаты которого обсуждаются в настоящей работе. 

THE (OLD) PROBLEM WITH (NEW) BORROWINGS — BASED ON A RUSSIAN CULINARY VOCABULARY

Summaary

The paper analyses borrowings in a Russian culinary vocabulary. The author cites typical lexical borrowings — terms for sweets, beverages, fruits, vegetables, and dishes. More and more borrowings from English, Italian, and Japanese have been recently noted in Russian. Spelling and pronunciation of foreign words in the early stages of their adaptation is un-stable, which results in linguistic chaos and many graphic and phonetic variants. Indexical forms appear beside the borrowings recognized by language users in menus, restaurant and pub commercials. The author also considers the possibility of replacing some borrowings with Russian native words and she refers to the results of the short survey among Russian students.


Pobierz

Opublikowane : 2013-01-02


BiałekE. (2013). O (starych) problemach z (nowymi) zapożyczeniami — na materiale rosyjskiej leksyki kulinarnej. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3504

Ewa Białek  ebialek@v.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lublin, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).