O pewnym leksykalno-gramatycznym precedensie: substantywacja przymiotnika круглыйAbstrakt

Aleksandeer Kikleewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland

aakiklewicz@gmail.com

 

O PEWNYM LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYM PRECEDENSIE: SUBSTANTYWACJA PRZYMIOTNIKA КРУГЛЫЙ

Streszczenie

Autor analizuje nowe zjawisko w leksyce współczesnego języka rosyjskiego — funkcjo-nowanie przymiotnika круглый ‘okrągły’ w znaczeniu grupy wyrazowej фут­больный мяч ‘piłka nożna’. Zjawisko to jest obserwowane w tekstach pisanych reportaży sportowych w Internecie — w trybie on-line (później te teksty są archiwizowane na portalach sportowych, np. takich jak http://www.football.kulichki.ru). Autor wykazuje, że substantywacja przy-miotnika круглый stanowi szczególny, wyjątkowy przypadek na tle systemu języka oraz zachodzących w nim procesów innowacyjnym — zarówno pod względem semantycznym, jak i gramatycznym. Zgodnie z zaproponowaną w artykule hipotezą pochodzenie derywatu круглый tłumaczy się wpływem żargonu, a mianowicie slangu odeskiego, który jest ufundowany na polsko-ukraińskim substracie językowym.

ONE LEXICAL-GRAMMATICAL INCIDENT: SUBSTANTIVIZATION OF RUSSIAN ADJECTIVE KRUGLYJ

Summary

The author explores the new phenomenon in the modern Russian language — the use of adjective kruglyj with the meaning of the noun mjach. This phenomenon is observed in the written texts of football reportages on the Internet, on-line. The author shows that the semantic and grammatical aspect of metonymic use of the adjective kruglyj is an anomaly because it is not in accordance with the Russian processes of derivation. The author believes that the reason for this phenomenon lies in the stylistic and expressive function of the occasional metonymy, and shows that the source of accusative form of adjective kruglyj identical with genitive form is a slang of odessa, which was been formed on the Polish-ukrainian linguistic substratum.


Pobierz

Opublikowane : 2013-01-02


KiklewiczA. (2013). O pewnym leksykalno-gramatycznym precedensie: substantywacja przymiotnika круглый. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3505

Aleksander Kiklewicz  akiklewicz@gmail.com
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).