Z polskiej leksykografii przekładowej. Bibliografia słowników z językiem rosyjskim za lata 2005–2011 w układzie chronologicznymAbstrakt

Katarzyna Wojan

Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland

finkf@unigda.pl

 

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПЕРЕВОДНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ. БИБЛИОГРАФИЯ СЛОВАРЕЙ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ЗА ГГ. 2005-2011 В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ

Резюме

Hacтoящaя cтaтья пpeдcтaвляeт coбoй библиoгpaфичecкий пepeчeнь 269 лeкcикoгpaфи-чecкиx paбoт c pyccким языкoм, издaнныx в Пoльшe в 2005–2011 гг. Библиoгpaфичecкий спиcoк cocтоит из двyx чacтeй: I. Лингвиcт­ичecкиe cлoвapи: филолoгичecкиe и т­epминoлoгичecкиe, II. Энциклoпeдичecкиe cлoвapи: т­eмaт­ичecкиe, биoгpaфичecкиe и библиoгpaфичecкиe. Maтepиaл к библиoгpaфии coбpaн и кaтaлoгизиpoвaн нa ocнoвe библиoгpaфичecкиx иcтoчникoв, нaучныx тpyдoв, пoдпиcныx кaтaлoгoв и кaтaлoгoв пoльcкиx нaучныx библиотeк. Cocтaвлeниe тaкого oбшиpнoгo библиoгpaфичecкoгo пepeчня cвидeтeльcтвyeт, нeсoмнeннo, o тoм, чтo — c тoчки зpeния издaтeлeй, pacсчитывaющиx нa зaитepecoвaннocть пoкyпaтeлeй — pyccкий язык вcё вpeмя принaдлeжит к гpyппe пpecтижныx языкoв c выcoким oбщecтвeннo-кoммyникaциoнным cтaтycoм, cyщecтвeнныx в мeжэтничecкиx и мeжкyльтypныx кoнтaктax. Hacтoящaя библиoгpaфия oтpaжaeт издaтeльcкyю динaмикy в Пoльшe и oткpытocть нa pyccкий язык.

FROM POLISH TRANSLATION LEXICOGRAPHY. BIBLIOGRAPHY OF DICTIONARIES WITH RUSSIAN LANGUAGE, YEARS 2005–2011, IN CHRONOLOGICAL ORDER

Summary

The article contains a list of 269 lexicographical items (each including Russian language), published in Poland during the years 2005–2011. The bibliography, composed in chronolo-gical order, has been divided into two sections: I. Linguistic dictionaries: philological and terminological and II. Encyclopedic dictionaries: field, biographical and bibliographical. The material in question has been excerpted and catalogued on the basis of bibliographical sources, scientific publications, publishing and library catalogues, available at the time. The fact that so much bibliographical material has been collected proves that for publishers, Russian is still a prestigious language, which enjoys a high social and communicative status. The bibliography exemplifies editorial dynamics and welcoming attitude towards Russian language on the part of national publishers, agencies and scientific centers


Pobierz

Opublikowane : 2013-01-02


WojanK. (2013). Z polskiej leksykografii przekładowej. Bibliografia słowników z językiem rosyjskim za lata 2005–2011 w układzie chronologicznym. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3507

Katarzyna Wojan  finkf@unigda.pl
Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).