Temat żydostwa w poezji Jurija KuzniecowaAbstrakt

Siergiej Kaznaczejew

Литературный институт им. А.М. Горького, Mokva, Russian Federation

prz.rus@op.pl

 

TEMAT ŻYDOSTWA W POEZJI JURIJA KUZNIECOWA

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest trudnemu aspektowi twórczości wybitnego rosyjskiego poety Jurija Kuzniecowa. Badacze rzadko podejmują tę kwestię, co skutkuje tym, że stanowi ono jedną z najsłabiej rozpoznanych w spuściznie poety. Autor zmierza do obiektywnego i precyzyjnego opisu tego skomplikowanego problemu. Tezy interpretacyjne są tu bardzo starannie powiązane z materiałem egzemplifikacyjnym.

THE PROBLEM OF JEWS IN YURI KUZNETSOV’S POETRY

Summary

The present paper is devoted to a complex aspect of the creative work of the outstanding Russian poet of modernity Yuri Kuznetsov. Researchers have not often referred to this topic, and it refers to the number of little-investigated the pages of the creative heritage of the poet. The author of the article managed to objectively and accurately accents in a complex matter. Conceptual provisions are organically illustrated by the quotes.


Pobierz

Opublikowane : 2013-01-02


KaznaczejewS. (2013). Temat żydostwa w poezji Jurija Kuzniecowa. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3510

Siergiej Kaznaczejew  PRZ.RUS@op.pl
Литературный институт им. А.М. Горького, Mokva, Russian Federation  Federacja RosyjskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).