Między strachem a fascynacją. Niemiecka rusofobia i rusofilia — próba analizy przyczynAbstrakt

Joanna Lubecka

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland

jlubecka@wse.krakow.pl

 

Между страхом и очарованием. Немецкая русофобия и русофилия — попытка анализа причин

Резюме

Стереотипы, хотя часто несправедливые, являются необычно прочным и „удобным”, поскольку не требующим более глубокой рефлексии, способом оценки других наций. В германии с XVI века формировался негативный образ русских, как варваров с восто-ка, потомков гуннов, жестоких и примитивных людей. Этот образ создавался благодаря отрывкам информации, происходящитим от путешественников. C течением времени его усиливали исторические события (семилетняя война, большевистская революция, вступление красной армии в германию в 1945 году). С XIX века, одновременно с топо-сом „плохого русского”, развивалось очарование русской культурой. русские писатели и композиторы были и в дальнейшем остаются известными в германии. Сегодняшний образ русского в германии является смесью старого, негативного топоса и очарования россией. Существует, однако, основное различие между историческим и современным образом русских в германии — в настоящее время русский не является уже причиной страха, хотя немцы испытывают уважение для российского государствa.

BETWEEN FEAR AND FASCINATION. GERMAN RUSHOPHOBIA AND RUSSOPHILISM — AN ATTEMPT TO ANALYZE CAUSES

Summary

Although often harmful, stereotypes tend to be extremely permanent and “convenient”, mainly because they do not require deeper thought upon judging other nations’ actions. The negative image of Russians, viewed as barbarians, descendants of Huns, cruel and primitive, has been shaped since 16th century. This very image was based on the mix of pieces of infor-mation delivered by travelers and later was reinforced by historical events (such as Seven-Year War; Bolshevik Revolution; Soviet occupation of Germany in 1945). In 19th century, along with the topos of the “Bad Russian”, the fascination with Russian culture began. Russian composers and writers were and still are quite famous in Germany. Contemporary image of Russian in Germany is a blend of abovementioned negative topos and the fascination with Russia. However, there is essential difference between historical and present-day picture of Russians in Germany – today a Russian is not a synonymous to fear any more, even though Germans feel a sense of respect towards the Russian state.


Pobierz

Opublikowane : 2012-10-01


LubeckaJ. (2012). Między strachem a fascynacją. Niemiecka rusofobia i rusofilia — próba analizy przyczyn. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3515

Joanna Lubecka  PRZ.RUS@op.pl
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).