Inna Rosja — alternatywne rozwiązania polityczne i przyszłość Rosji według Eduarda LimonowaAbstrakt

Aleksander Dańda

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland

adanda@wse.krakow.pl

 

Другая Россия — альтернативные политические решения и будущего России по Эдуарду Лимонову

Резюме

национально-большевистская партия и ее лидер Эдуард лимонов, выступающая в настоящее время с преобразованной программой как другая россия, является силой, которая разбивает идеализированный образ окциденталистской антипутинской оппозиции. как лимонов, человек, рожденный во время Сталина, представляет себе политическоe будущее россии, освобожденной от власти путина? какие потен-циальные сценарии развития политической ситуации в россии указывает он своим партийным товарищам и простым россиянам? настоящая статья отвечает на эти во-просы, анализируя тексты самого лимонова: программу партии другая россия (2010), избирательной программы лимонова в президентских выборах в россии в 2012 г. и произведений лимонова с особым учетом его сборников Убийство часового (1993) и Другая Россия (2003).

THE OTHER RUSSIA — THE VISION OF POLITICAL ALTERNATIVES AND THE FUTURE OF RUSSIA ACCORDING TO EDUARD LIMONOV

Summary

The National Bolshevik Party together with its creator and leader, Eduard Limonov, acting presently under the changed name and modified programme as The Other Russia party, is a political grouping which damages the ideal picture of pro-western anti-Putin opposition. How does the man born in the times of Stalin, perceive the political future of Russia freed from Putin? What kind of political scenarios for Russia does he present to his die-hard followers as well as to the ordinary Russians? This paper answers the aforementioned research questions basing on the analysis of the texts authored by Limonov himself: the political programme of The Other Russia party of 2010, the programme of Limonov for the 2012 presidential elections and chosen Limonov’s books with special attention given to the political ones: The Sentinel’s Murder (1993) and The Other Russia (2003).


Pobierz

Opublikowane : 2012-10-01


DańdaA. (2012). Inna Rosja — alternatywne rozwiązania polityczne i przyszłość Rosji według Eduarda Limonowa. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3517

Aleksander Dańda  PRZ.RUS@op.pl
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).