Neoopricznina — Aleksander Dugin i Euroazjatycki Związek MłodzieżyAbstrakt

Paulina Heizer

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland

pheizer@wse.krakow.pl

 

Неоопричнина — Александр Дугин и Евразийский союз молодежи

Резюме

одной из самых серьезных проблем, которые встали перед российской Федерацией после падения Советского Союза, был отход от идеологии. попытка построения нового государства, опирающегося на отрицании коммунистической идеологии, оказалась неэффективной и недолговременной. ответом на идеологический кризис оказалась теория геополитики александра дугина, который использовал евразианстао, философскую мысль об исключительности россии как восьмого континента. дугин в 2003 г. основал новую организацию — евразийский союз молодежи, который, отсылая до времен ивана грозного, стал новой опричниной. она должна стоять на страже идеалов евроазиатства и привести к окончательной победе россии, единственной сокровищницы настоящей морали.

NEOOPRICHNINA — ALEXANDER DUGIN AND EURASIAN YOUTH UNION

Summary

After the collapse of Soviet Union, Russian Federation suffered because of wide crisis. Ideologyб which suddenly disappearedб was one of the most serious problems. Alexander Dugin who was becoming more famous in that time, presented his concept of the new place of Russia in the international arena. This concept was based on the Russian philosophical thought from 1920’s which assumed that Russia is unique 8th continent. Dugin added to this concept geopolitical background. In 2003 he founded Eurasian Youth Union which he called neooprichnina and which is supposed to fight for his main ideas such as Conservative Revolution and so called the Project “Russia 3”. Both of this programs are strongly inter-related and serve the main idea to which Eurasia is the main protector of world values and has to win the eternal battle.


Pobierz

Opublikowane : 2012-10-01


HeizerP. (2012). Neoopricznina — Aleksander Dugin i Euroazjatycki Związek Młodzieży. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3518

Paulina Heizer  PRZ.RUS@op.pl
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).