Rosyjska geopolityka a stosunki z PółnocąAbstrakt

Konrad Szpak

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland

kszpak@wse.krakow.pl

 

Российская геополитика и соотношения с Севером

Резюме

после окончания холодной войны разделение на Восток и запад потеряло давнее значение. перемены в международных отношениях не состояли уже в такой мере на соблюдении требований безопасности, но были связаны с проблемами экономии и экономического развития. международная позиция россии стала слабее. появилась потребность соответствия российских представлений в области геополитики к новой международной обстановке. Были предприняты различные инициативы в области политики, геополитики и экономики. В этом контексте кажется, что отношения россии как с нородическими странами, так и со странами юга, которые беднее, могли бы оказаться стиммулятором диалога между этими цивилизациями. россия должна, однако, в этом контексте пройти процесс модернизации, которая была бы возможна благодаря ее сотрудничеству с государствами самыми развитыми с цивилизационной точки зрения.

RUSSIAN GEOPOLITICS AND COOPERATION WITH NORDEN

Summary

When the Soviet Union collapsed Russian Federation suffered from the lack of bonding ideology. The need of establishing ideas connected with a new place in international area was quite crucial. The article describes some aspects of Russian geopolitics and character-izes possibility of the cooperation between Russia and Nordic countries. Russia could be considered as a stable partner to Europe with respect for international law. However, Russia must modernize itself. The strong cooperation with Norden could be a strong opportunity for implementation high standards, especially in economy. But the “Europeanization” of Russian norms is likely no more then in the medium-range perspective.


Pobierz

Opublikowane : 2012-10-01


SzpakK. (2012). Rosyjska geopolityka a stosunki z Północą. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3519

Konrad Szpak  PRZ.RUS@op.pl
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).