Nieortodoksyjny aspekt obrazu Soni MarmieładowejAbstrakt

Krystyna Czapp

Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland

prz.rus@op.pl

 

НЕОРТОДОКСАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗА СОНИ МАРМЕЛАДОВОЙ

Резюме

Целью статьи является попытка показать влияние некоторых протестантских доктрин на образ героини Преступления и наказания федора Достоевского Сони Мармеладовой. Возможно, что на русского писателя могло повлиять так называемое «евангельское пробуждение» — движение по своей сути протестантское, которое началось в России в конце 50-х годов XIX века. Многие россиане приняли тогда протестантизм. Слова Библии ввел Достоевский в художественный мир Преступления и наказания именно через образ Сони Мармеладовой. В предлагаемой статье экспонируется факт, что единственным источником надежды для Сони были слова евангелия, каторое она читала дома и прочла Раскольникову, веря, что это приведет его к обращению к Богу. личное отношение к Новому завету приближает Соню Мармеладову к протестант-ской традиции, где не существует разделения на священнослужителей и прихожан, а ежедневное чтение Библии является чуть ли не обязанностью.

THE UNORTHODOX ASPECT OF THE FIGURE OF SONYA MARMELADOVA

Summary

The aim of the article is to demonstrate the impact of the Protestant doctrine on Sonya Marmeladova — a heroine of Crime and Punishment by Fyodor Dostoyevsky.It is possible that the Russian writer could be influenced by the Evangelical Awakening — a Protestant in its essence movement that had its beginning in Russia at the end of 50s of the 19th century. There were many Russians converted to Protestantism at that time.The words of the Bible introduced by Dostoyevsky in the artistic world of Crime and Punishment are through the character of Sonya Marmeladova. This article exposes the fact Еhat the only sources of hope for Sonya were the words of the Gospel, which she wrote herself in her home and read Raskolnikov in faith that the words of the New Testament would lead him to repentance to God. Sonya by reading the Gospel for Raskolnikov, took the role of a shepherd of souls. This personal approach to the Gospel gets Sonya Marmeladova closer to the Protestant tradition, where there is no distinction berween clergy and laity, and the daily reading of the Bible is almost an obligation.


Pobierz

Opublikowane : 2012-10-01


CzappK. (2012). Nieortodoksyjny aspekt obrazu Soni Marmieładowej. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3527

Krystyna Czapp  PRZ.RUS@op.pl
Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).