O lulajach i baju-bajach w kołysance polskiej i rosyjskiejAbstrakt

Edyta Manasterska-Wiącek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland

edmana5@wp.pl

 

О „люляях” и „баю-баях” в польских и русских колыбельных

Резюме

Статья посвящена сравнению форм обращения и запевов в польских и русских ко-лыбельных. Сопоставление нескольких десятков песен позволяет прийти к выводу, что в польских колыбельных чаще всего повторяется универсальное (и к девочке и к мальчику) обращение, в русских же — прежде всего — к мальчикам. Сравниваемые колыбельные, польские и русские, отличаются и формой запевов, с помощью которых убаюкивают ребенка. Однако колыбельные во всех странах мира сохраняют чудесную атмосферу. Они являются очень важными и для родителей.

HUSHING AND TWADDLING IN POLISH AND RUSSIAN LULLABIES

SummaryThe article is devoted to a comparative analysis of addressative forms and croonings in Polish and Russian lullabies. The study of tens of literary pieces from both cultures led to a conclusion that the most frequent are generic expressions addressed to a girl and a boy equally. In Russian lullabies it is the male addressative form that prevails. The expressions that are used in crooned lullabies (no words), called melodies, also make the compared texts differ. However, in the whole world the drowsy and unique potential of lullabies and the need to croon them remain unchanging.


Pobierz

Opublikowane : 2012-10-01


Manasterska-WiącekE. (2012). O lulajach i baju-bajach w kołysance polskiej i rosyjskiej. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3528

Edyta Manasterska-Wiącek  edmana5@wp.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).