Grzmiące głosy tłumaczy. Nasz marsz Władimira Majakowskiego w przekładach polskich i angielskichAbstrakt

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, Poland

tamara_brzostowska@wp.pl

 

GRZMIĄCE GŁOSY TŁUMACZY. NASZ MARSZ WŁADIMIRA MAJAKOWSKIEGO W PRZEKŁADACH POLSKICH I ANGIELSKICH

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza polskich i angielskich przekładów wier-sza Наш марш Władimira Majakowskiego w kontekście translatologicznych ustaleń tzw. szkoły manipulacyjnej. Konfrontacja poszczególnych przekładów rewolucyjnego utworu rosyjskiego kubofuturysty unaocznia nieuchronne zderzenia politycznych i poetyckich ide-ologii reprezentowanych przez tłumaczy oraz różne historyczne strategie „konstruowania” wizerunku Majakowskiego w kulturze docelowej.

ГРЕМЯЩИЕ ГОЛОСА ПЕРЕВОДЧИКОВ. НАШ МАРШ ВлаДиМиРа МАЯКОВСКОГО В ПЕРЕВОДАХ НА ПОЛЬСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ

Резюме

Предметом настоящей статьи является сравнительный анализ польских и английских переводов стихотворения Наш марш Владимира Маяковского в методологических рамках т.н. школы манипуляции в западноевропейском переводоведении. конфрон-тация нескольких переводов революционного сочинения русского кубофутуриста показывает неизбежные столкновения политических и поэтических идеологий пере-водчиков, а также разные исторические приемы конструирования образа Маяковского в принимающей культуре.


Pobierz

Opublikowane : 2012-10-01


Brzostowska-TereszkiewiczT. (2012). Grzmiące głosy tłumaczy. Nasz marsz Władimira Majakowskiego w przekładach polskich i angielskich. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3529

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz  tamara_brzostowska@wp.pl
Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).