Białoszewski po rosyjskuAbstrakt

Alina Świeściak

Uniwrsytet Śląski, Katowice, Poland

alina.swiesciak@gmail.com

 

BIAŁOSZEWSKI PO ROSYJSKU

Streszczenie

Artykuł podejmuje problem rosyjskich tłumaczeń poezji Mirona Białoszewskiego, odwołując się do jedynej funkcjonującej na rosyjskim rynku książki z tłumaczeniami tego autora — Wypadek z gramatyki/Выпадение из грамматики. Autorka zwraca uwagę na dominującą w tym tomie, ujednoznaczniającą poezję Białoszewskiego metafizyczność i neutralizację chwytów związanych z grami podmiotowymi (zaimek „się”). Za podstawowe strategie translatorskie uznaje neutralizację i racjonalizację, zmieniające wizerunek polskiego poety lingwisty, bo wprowadzające poprawnościową cenzurę, która skutkuje nie tylko innym — znormatywizowanym — obrazem jego języka, ale i ograniczeniem problematyki filozoficznej.

MIRON BIAŁOSZEWSKI’S POETRY IN RUSSIAN TRANSLATION

Summary

The article discusses Russian translations of Miron Bialoszewski’s poetry based on the only volume of Bialoszewski’s translation available in Russian —  an accident fro­­m grammar/Вы-падение из грамматики. The author points out the metaphysical character and neutralization of tricks related to grammatical subject („się” pronoun) that disambiguate Bialoszewski’s poetry.  Rationalization and neutralization are identified as the core translation strategies that change the image of the Polish linguistic poet through normative censorship which results in not just a normative change in his language but also a curtailing of philosophical content.


Pobierz

Opublikowane : 2012-10-01


ŚwieściakA. (2012). Białoszewski po rosyjsku. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3530

Alina Świeściak  alina.swiesciak@gmail.com
Uniwrsytet Śląski, Katowice, Poland  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).